מהו ביטוח מתנדבים?

 • ביטוח מתוקף חוק הזהה לזה שיש לכל עובד במדינת ישראל שמשולמים עבורו דמי ביטוח לאומי.
 • ביטוח המתנדבים בישראל ניתן חינם ע"י המוסד לביטוח לאומי, לכל מתנדב אשר עונה הגדרת החוק לגבי "מיהו מתנדב", על לפחות אחת מ"מטרות ההתנדבות" המוגדרות בחוק ומולא עבורו טופס הפניית מתנדב טרם תחילת ההתנדבות.

מיהו מתנדב 

[על פי הגדרת החוק לצורכי ביטוח]
כ"מתנדב" נחשב מי שפועל בהתנדבות מרצונו החופשישלא בשכר (הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר) למען זולתוהופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

 1. מרצונו החופשי – שאינו מבצע את הפעילות מכורח מחויבות כל שהיא או בשל השתייכות למסגרת המחייבת לבצע הפעילות אלא מתוך בחירה אישיתביקש והחליט מרצונו להתנדב.
 2. שלא בשכר – ללא קבלת תמורה כלשהי כספית או אחרת ולמען מוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח ולא פרטיים.
 3. למען זולתו – א. למען האחר שאינו בן משפחה או חבר קרוב, ב. שלא למטרת הקהילה אליה הוא שייך בלבד. [בהקשר זה ולאחר פנייה, יצא מכתב הבהרה למועצות האזוריות ממנו עולה כי ניתן לבטח מתנדבים בפרויקטים פנים ישוביים במועצות האזוריות וזאת בתנאי שאין כל קרבה משפחתית ו/או קשר חברתי מובהק [כדוגמת השתתפות בארוחות משותפות, אירועי שמחה ואבל וכדומה]. ג. שאין לו אינטרס אישי [בהקשר זה מתנדבים בוועדים וועדות לא מוכרים לצורכי ביטוח מתנדבים].
 4. הופנה על ידי גוף ציבורי מוסמך – א. מוסדות ציבוריים מוכרים. ב. עמותות וארגונים ללא מטרת רווח. ג. לא לעסק פרטי
 5. למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית. [כפי שהוגדרו בחוק]–
  • הנחלת הלשון העברית
  • ביעור הבערות.
  • חינוך מבוגרים.
  • טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער.
  • קליטת עולים.
  • שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים.
  • טיפול בקשישים, בנכים, בחולים או במשפחותיהם; עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים.
  • טיפול במשפחות שכולות.
  • עזרה לקיבוצים, ליישובים חקלאיים או ליישובי ספר בשמירה, ביצורים, עבודות בענפי המשק, או בפעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות, לפי פסקה זו, היא ארעית ואינה עולה על שישה שבועות רצופים  (מתנדב השוהה בקיבוץ מעבר לתקופה הנ"ל).
  • טיפול בחיילים ובמשפחותיהם.
  • סיוע למערכת הביטחון בעבודות ביצורים, בעבודות במחסני חירום, בסדנאות, או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו ובמתקני המשטרה וביחידותיה.
  • התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה, כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967.
  • אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור
  • אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת טיולים ולוויים ומסעות גדנ"ע.
  • גמילה מסמים, מעישון או מאלכוהול.
  • מניעת עבריינות.
  • שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים.
  • פעולות תרבות על ידי אמנים מתנדבים ביחידות ובמחנות צה"ל או פעולות כאמור ביישובי ספר בתקופה שבה מתנהלות באותו  אזור פעולות איבה.
  • שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנות 1 ו2-(א) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשל"ח – 1978.
  • החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחה אומנת על ידי משרד הרווחה: לעניין זה "החזקה" בכל שעות היממה.
  • הנצחת זכר השואה וחלליה.
  • פעילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים.

עקרונות מרכזיים

 • פעילות העונה לפחות על אחת ממטרות ההתנדבות ומולא עבור המתנדב טופס הפניית מתנדב טרם תחילת ההתנדבות .
 • המתנדב מבוטח בדרך להתנדבות, במהלך ההתנדבות ובחזרה מההתנדבות.
 • אין הגבלת גיל המתנדב.
 • פעילות התנדבותית כוללת גם ייזום, הכנה, ארגון, מנהל וכן עידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה.
 • הביטוח מכסה פעילות התנדבותית בשטח ישראל. (למתנדבים בחו"ל ומתנדבים מחו"ל ניתן מענה ביטוחי אחר).
 • הפניית מתנדב לפעולת התנדבות [מילוי טופס הפניה לצורכי ביטוח] על ידי גוף שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדב התחיל בפעולת ההתנדבות. תוקף ההפניה הינה למשך שנה אחת בלבד או קודם לכן אם נקבע בה אחרת. מעבר לשנה יש לקבל טופס חדש.

למי הסמכות להפנות מתנדבים?

רשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות משרד ממשלתי, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וכן כל גוף ציבורי שאושר על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים. [בנוגע לעמותות וארגונים ישנם קריטריונים שונים להסמכתם. בין השאר עליהם להפעיל מעל 250 מתנדבים לצד דרישות נוספות].

ברשויות המקומיות – אם המתנדב אינו שייך לעמותה או ארגון מוסמך, רכזי ההתנדבות אשר מלווים ע"י משרד הרווחה מקצועית הם הגורם המורשה לבטח.

 

חשוב לדעת – בכל מקרה של פעילות התנדבותית עם ו/או למען קטינים, בעלי צרכים מיוחדים וחסרי ישע
יש לקבל, טרם ההתנדבות, אישור על העדר עבירות מין.