דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מטרה

בקרה ופיקוח על שפכי תעשייה מוזרמים למערכת הסילוק הציבורית תוך עמידה בכללי שפכי תעשייה והפחתה משמעותית בעומסי המזהמים המוזרמים אל מערכת ההולכה

רקע

בעקבות תקנות בריאות העם (תקנות וועדת ענבר) הותקנו תקנות תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התאגיד נדרש להכין תכנית לדיגום שפכי תעשיה המוזרמים אל מערכות הסילוק העירוניות הנכללות בתחומו ולבצע דיגום של המפעלים בתחומו. התקנות כוללות הגדרות מדויקות לגבי המפעלים הנדגמים, אופן הדיגום, הפרמטרים הנדגמים בכל אחד מהם, הוראות בעניין חיוב הנדגמים בעלות הדיגום (כולל מחירים) וכן דרך חישוב תוספת האגרה בגין שפכים העוברים את הסיפים שנקבעו בתקנות. החל מינואר 15 חלות תקנות אלו גם על מועצות שאינן תאגידים. כולל אותנו כמובן.

פעולות שבוצעו

 • תחילת 2015 התקשרות עם חברת "קנדו" לצורך הכנת תכנית הדיגום ע"פ התקנות
 • אוגוסט-אוקטובר 2015- מיפוי מפעלים בשטח המועצה, סיורי שטח ומיפוי הקווים, שליחת תכניות ניטור למפעלים.
 • נובמבר 2015-הגשת תוכנית ניטור להגנ"ס, אושרה בתחילת 2016.
 • פברואר -2016 תחילת דיגומים תחת תוכנית הניטור
 • מאי- 2015 – פגישות הסבר למפעלים לאחר דיגום ראשון (שהיה דיגום סימולציה ללא חיוב באגרה) ובהמשך הפעלה של התכנית.
 • יוני 2016- עדכון התוכנית הניטור. החלה על רפתות ע"פ עדכון התקנות.

תכנית הניתור

 • נכון להיום, בתכנית הניתור 12 מפעלים ועסקים לכל אחד מהם תכנית ניתור נפרדת עם פרמטרים שונים ומספר דיגומים שונה בהתאם לתקנות.
 • חמישה מפעלים "בעייתיים" המזרימים שפכים חריגים ואסורים בכמויות גדולות ובאיכות גרועה.
 • שני מפעלם המזרימים שפכים באיכות טובה ואינם חורגים כלל ולכן משלמים רק עליות דיגום
 • ארבעה בינוניים המזרימים שפכים חריגים ואסורים בכמויות לא גדולות ובאיכות בינוניות.
 • ומפעל אחד שבשל עבודה לא סדירה טרם הצלחנו לבצע דיגומים.

תחזיות

 • המפעלים יבצעו פעולות להקטנה והפחתה משמעותית בעומסי המזהמים המוזרמים אל מערכת ההולכה.

קבצים להורדה: