דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מילון מושגים בסיסי לרישוי עסקים

ביטול רישיון

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.
בעל עסק
לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק, בין יחיד ובין תאגיד.
גורם מוסמך ארצי
כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)   ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;
(2)   המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;
(3)   נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה;
(4)   המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.
דרישות רשות הרישוי
מסמכים ותנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי החוק לעניין סוג מסוים של עסקים הכלולים במפרט האחיד, אשר פורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.
הוראות לצד המפרט האחיד
מסמכים ותנאים כאמור בסעיף 7ג2(ג) לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי החוק, לרבות לפי סעיפים 6ב, 6ג ו-8 עד 11ב לחוק, ואולם אין באי-פרסומם כדי לפטור מן הדרישה להגישם או למלאם.
היתר זמני
היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.
חוק רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, קובע את תהליך רישוי העסקים. כמו כן, מסמיך החוק את שר הפנים לקבוע צווים ותקנות לרישוי עסקים, על מנת להגן על טובת הציבור, תוך שמירה על המטרות המוגדרות בסעיף 1 לחוק:
1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים
5. מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
6. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
7. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות
מידע מוקדם
מידע שמספקות היחידות לרישוי עסקים ברשויות המקומיות למבקשים להקים עסקים טעוני רישוי. במידע נכללים פרטים על:
סוג העסק כפי שהוא מוגדר בצו רישוי עסקים.
מדיניות הרישוי וההנחיות הייחודיות לסוג העסק.
בעיות רישוי צפויות.
חוקים ותקנות רלוונטיים.
צורך בהוצאת היתר בנייה או בשינוי ייעוד.
פרטים על נותני האישור הדרושים.
הנחיות להגשת הבקשה לרישוי העסק.
מפרט אחיד
מפרט, לפי סעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני האישור לפי סעיף 7 לחוק והמסמכים הנדרשים לפי סעיף 6ד לחוק, מעסק מהסוג האמור בתחילת המפרט והוראות לצד המפרט האחיד, המופיעות במפרט.
נותני אישור
גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה, שהשרים הנוגעים בדבר הסמיכו לתת אישור לרישיונות מטעמם:
• משרד הבריאות
• משרד הכלכלה
• המשרד להגנת הסביבה
• משרד החקלאות ופיתוח הכפר
• משטרת ישראל
• הרשות הארצית לכבאות והצלה
עסקים טעוני רישוי
סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , אשר קבלת רישיון עסק מהווה תנאי להקמתם. סוגי העסקים מחולקים לעשר קבוצות, והצו מפרט גם את מטרות הרישוי עבור כל אחד מהם
רישיון עסק
רישיון העסק בא להבטיח את נקיטת כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלת עסק באופן תקין, על פי מטרות חוק רישוי עסקים ולטובת הציבור והסביבה. לא כל עסק חייב ברישיון, אלא רק עסקים המוגדרים בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 כעסקים טעוני רישוי.
שינוי בעלות
כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה  בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
תנאי הרישיון
רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים – תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.