דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

אגף הכספים הוא הגוף המוציא לפועל את המדיניות הכספית והכלכלית של המועצה ותאגידיה בהתאם לגיבושה עי ראש המועצה והגזבר ובהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים וכפוף להתחייבויות המועצה לשמירה על תקציב מאוזן.

אגף הכספים אחראי על כלל הפעילות הכספית והפיננסית של המועצה וגורם מרכזי לפיתוח וחוסנה הכלכלי של הרשות. תחת אחריותו כל מערך התקבולים מהמוסדות והגופים השונים, וממשרדי הממשלה ומערך גביית ארנונה, היטלים ואגרות, והקצאתם לתחומי הפעילות השונים של המועצה.

האגף אחראי על הכנת התקציב השנתי ועל בקרת ביצוע התקציב, תשלומים למוטבים, חבות וביטוח המועצה, הכנת משכורות לעובדים וגימלאים וטיפול בתחום הרכש והאספקה.

אחריות ופעילות:

  • תקציב המועצה השוטף, תקציב תאגידי המועצה ותקציבים בלתי רגילים- ניהול, מעקב ובקרה, דיווח ואיזון תקציבי
  • רכש, חוזים והתקשרויות
  • חשבות והנהלת חשבונות
  • שכר ומשכורות
  • תזרימי המזומנים וחשבונות הבנק
  • מינהל הכנסות, ארנונה, עצמיות, משרדי ממשלה ומוסדות
  • ביטוח
  • השקעות

קריאה נוספת: