דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
8/1/2023 1/2023 הצגת אגף תפעול וסביבה והשיטור המועצתי; אישור שמות רחובות בתדהר ודביר; אישור אפליקציה לניטור מצב רפואי לוותיקי המועצה; המשך העסקת מנהלת מפע"ם דרום; דיווחים שוטפים
5/2/2023 2/2023 הצגת פעילות החכ"ל והתקדמות הפרויקטים השונים; עדכון תקציב 2022 ו- 2023 סעיפי תמיכה/טכני; אישור מחיקת חובות; אישור התקשרות ללא מכרז עם חברת הביטוח – ביטוח חקלאי לשנת 2023; אישור העלאת שכר שנתית לגזברית המועצה
5/3/2023 3/2023 הצהרת חברת מליאה חדשה- דקלה רוכמן מחצרים; הצגת אגף הנדסה ועבודת הוועדה לתכנון ובנייה ; הצגת דו"ח כספי של סיכום שנת 2021 ; עדכון חוק עזר "פינוי פסולת" בהתאם לתעריפים המעודכנים ; מעל סדר היום – הצעה להחלטת וועדת ערר; אישור תב"רים
2/4/2023 4/2023 אישור הפעלת מדרגה 2 בחוק העזר לאגרת שילוט; הצגת המשמעויות של הסכם השכר המתגבש על תקציב המועצה; סיכום שנת 2022 בחכ"ל דודאים; נוהל מתן הלוואה לעובד במקרה חריג של מצוקה כלכלית; אישור מינוי אירית הורוביץ כדירקטורית מן הציבור בחכ"ל דודאים; אישור מינוי צביקה ברקאי כדירקטור מן הציבור בחכ"ל ייזום ופיתוח; הקמת העיר החדשה "תילה" בשטח בני שמעון
7/5/2023 5/2023 אישור דו"חות כספיים לשנת 2022 – חשמל ירוק; אישור דו"חות כספיים לשנת 2022 – מכון רימון; אישור דו"חות כספיים לשנת 2022 – עידן הנגב; דו"ח ביצוע מנהל הכנסות וגבייה 2022; אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 02/04/23 מס' 04/2023; אישור לשילוט במתחמים המסחריים בתחנות הדלק; סקר וטיפול במפגעי עצים ביישובים הסכם מענק השקעות עידן הנגב; אישור הסכם בני שמעון-רהט תב"רים
4/6/2023 6/2023 אישור דו"חות כספיים של ייזום ופיתוח; אישור דו"חות כספיים של שיקמה בשור; אישור הארכת תקופת העסקתו של נועם רז מעבר לגיל פרישה; עדכון שכר מהנדסת המועצה; אישור תכנית עבודה שנתית נגישות; מעל סדר היום- אישור הגשת תב"ע להסדרת הדרכים המובילות לאתר דודאים -גני הדס; אישור מתן תמיכות 2023 ואישור תבחינים לתמיכות 2024; אישור וועדת רכש; אישור סוני אדמתי כדח"צ בחשמל ירוק ואישור נעמית אהרון כדח"צ בקרן בני שמעון; תב"רים
9/7/2023 7/2023 מיזמים קהילתיים כלכליים; הרחבת תכנית אסטרטגית לעמותת ותיקי בני שמעון ; אישור להתאמת גבולות בין שטח שיפוט למרחב תכנון – אזור כרמית מיתר; מעל סדר היום- אישור תכנית שלב ג' גבעות בר ; עדכון על הבחירות לרשויות המקומיות ומספר נציגים במליאה החדשה; אישור שמות רחובות בגבעות בר; אשרור חוק עזר לפינוי פסולת 2023  ; עדכון שכר של רינת כהן ; ועדות חובה של המליאה; תב"רים; דיווחים
9/7/2023 8/2023 דיון ואישור הדו"ח המפורט של משרד הפנים
20/8/2023 8/2023 עדכון תקציב 2023 ; עמדת הלוואת בעלים לחכ"ל ייזום ופיתוח לצורך רכישת מגרש 105 באזור תעשייה קמה; אישור תקציבי הוועדים לשנת 2023 ; אישור מחיקת חובות ארנונה ; אישור עבודה נוספת – רונן ניר, מורן נחמיה, אושרית לנצ'נר, אברהם תדהר ; תב"רים
10/9/2023 10/2023 פיקוח על הבחירות ; ביצוע ההחלטה על סקר וטיפול במפגע של עצים מסוכנים ביישובים; סיכום אירועי התרבות בקיץ ; סקירת פרויקטים מרכזיים של ההנדסה כולל הצגת תכניות והדמיה ; הרמת כוסית לראש השנה וחלוקת שי
5/11/2023 11/2023 המועצה במלחמה ; אישור מענק מיוחד ליישובים בסך 50,000 ש"ח לכל יישוב כחלק מכיסוי הוצאות המלחמה ; אישור הארכת ערבות לרמ"י בסך 1 מיליון ש"ח עבור תא 102 בדודאים ; אישור עליית שכר ב- 2.5% לאדי טורג'מן סגן ראש המועצה (תוספת ע"פ חוק) ; אישור תב"רים ; קליטת יישובי מפונים בבני שמעון