דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
28/12/2022 14/2022 הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 2023; אישור קרנות הרשות 2023; תב"רים.
28/12/2022 13/2022 הצגת פעילות מרכז יער; עדכון תקציב 2022 ואישור הקרנות 2022; אישור תקציב סופי 2022; אישור הארכת ערבות למינהל מקרקעי ישראל; אישור סיום העסקה למנהלת מפע"ם דרום; אשרור רכישת רכב לראש המועצה; חידוש הסכם יובל – ג'ו אלון; תב"רים
13/11/2022 12/2022 אישור פרוטוקול מליאה מיום 23/10/2022 מס' 11/2022 תוכנית אסטרטגית- הצגת סיכום ביניים של ביצוע ואישור תכנית של פיתוח כלכלי בישובים; כנס הנהגות הכנת חברי המליאה; התקשרות עם חברת אוגווינד בנוגע לאגירת אנרגיה; הצגת ביצוע תיק השקעות של המועצה; אישור מחיקת חוב לפי סעיף 339 בהתאם להמלצת וועדת ההנחות; הנחת ארנונה למפקדי מילואים; אישור עבודה נוספת טל קליינר; דיווחים שוטפים; תב"רים
23/10/2022 11/2022 אישור פרוטוקול מליאה מיום 11/9/2022 מס 10/2022 ; הצגת סיכום עבודת הצוות האסטרטגי של "מועצה ירוקה"- מציג אסף רוט; אישור חברי וועדת ביקורת של מושב תדהר; אישור משרה נוספת לשירלי חכם יפרח; אישור מינוי של עו"ד אבי להם מבית קמה כדח"צ בתאגיד בני שמעון ייזום ופיתוח; אישור הצטרפות המועצה למכרז משותף למזגנים למוסדות חינוך; אישור פתיחת חשבון בנק לבית הספר שומריה- גפ"ן; דחייה בשנה של תקנות רישוי עצמי; אישור תב"רים;
11/9/2022 10/2022 אישור פרוטוקול מליאה קודמת; אגף חינוך – הצגת פעילות האגף, תכניות ופרויקטים חדשים; אגף יישובים – הצגת פעילות האגף, תכניות ופרויקטים חדשים; אישור תב"רים;
12/6/2022 7/2022 אישור פרוטוקול מליאה קודמת; בחירת אדי טורג'מן לסגן ראש מועצה בשכר; אישור דיווח דו"חות כספיים – מכון רימון; אישור דיווח דו"חות כספיים – חשמל ירוק; אישור דיווח דו"חות כספיים – עמותת תיירות שקמה בשור; אישור הקצאת מבנה בגבעות בר לקופת חולים כללית; הארכת תקופת העסקה מעבר לגיל פרישה – מנהל בטיחות; אישור עדכון שכר לרינת כהן – משרת אמון; תשלום למנהל עבור מגרשים 402-403; אישור תקציבי וועדים; אישור מחיקת חובות; אישור צו ארנונה לשנת 2023; אישור תב"רים; 
8/5/2022 6/2022 אישור פרוטוקול מליאה קודמת; הצגת סיכום תקופתי של הדוברות במועצה וחשיפת המיתוג החדש; סיכום שנת 2021 – חכ"ל עידן הנגב, ודיון והצגת דו"חות כספיים; סיכום שנת 2021 – חכ"ל דודאים, ודיון והצגת דו"חות כספיים; סיכום שנת 2021 – חכ"ל ייזום ופיתוח, ודיון והצגת דו"חות כספיים; אישור הלוואה בנקאית לשומריה; אישור מתן פטור ארנונה בשיעור 66% למכינות נחשון ועמיחי; אישור תקציב וועד מקומי חצרים; אישור תב"רים; עדכונים;
10/4/2022 5/2022 הצגת דו"ח הממונה על תלונות הציבור; דו"ח ביקורת שנתי;
10/4/2022 4/2022 אישור פרוטוקול מליאה קודמת; תכנית אסטרטגית; דו"ח ביצוע מנהל הכנות המועצה לשנת 2022; אישור מנהלי תיקי השקעות; אישור תקציב וועד מקומי לשנת 2022 – בית קמה, דביר, להב משמר הנגב, גבעות בר ושובל; אישור הסכם מענק השקעות לעידן הנגב; אשרור רכישת רכב לסייר הביטחון ועדכון המחיר; 
6/3/2022 3/2022 אישור פרוטוקול מליאה קודמת; דיווחים שוטפים; אישור תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2022 – מועצה וקרן; אישור עבודה נוספת; הצגת תוצרי תהליך שיפור מערך השירות במועצה; אישור המליאה לתכנית חומש פיס מעודכנת; אישור המליאה להקצאת מבנה מועדון יום בנבטים לעמותת וותיקי בני שמעון; אישור תב"רים;
13/2/2022 2/2022 אישור פרוטוקול מליאה קודמת; ניתוח תקציבים לפי יישוב; שיטור מועצתי; דיווחים; אישור המליאה לעדכון שכר לגזברית המועצה (תפקיד סטטוטורי); תב"רים;
9/1/2022 1/2022 דיווחים; אישור פרוטוקול מליאה מיום 21/12/92 מס' 13,14/2021; אישור נציגים לוועדת שימור – אייל פינס, עופר רימון; הצגת סקר סיכונים ותכנית ביקורת לשנת 2022; אישור מתן הנחת פטור מארנונה בשנת השמיטה; אישור הקמת חכ"ל חדש בפארק הלוגיסטי והצגת מתחם המטבח השיתופי; הסמכת פקחי האשכולות לאכיפה בשטחי המועצה; אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים; אישור מינוי דירקטורים חיצוניים בייזום ופיתוח בחברה הכלכלית;