דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
29/12/2021 14/2021 הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 2022; אישור קרנות הרשות 2022; תב"רים;
29/12/2021 13/2021 אישור פרוטוקול מליאה מיום 14/11/21 מס' 12/2021; עדכון תקציב 2021 ואישור הקרנות 2021; הסמכת המועצה להגשת תכנית מתאר כוללנית בני שמעון מס' 625-080075; אישור מחיקת חובות; סגירת תב"רים; תב"רים;
14/11/2021 12/2021 אישור פרוטוקול מליאה קודמת; אישור מינוי חברי וועדת ביקורת; דיווח; הצגת הפעילות הכלכלית של החברה הכלכלית ייזום ופיתוח; מעבר לפינוי פסולת עם אשכול נגב מערבי; דיווח על תהליך התקשוב במועצה; הארכת הוראת שעה לגביית מס שמירה; אישור בקשת תמיכה – ידידי סורוקה; הצעת החלטה – הגדלת מכרז הפקת כנס ועדים; דיווח על תיק ההשקעות ופיקדונות המועצה;
21/10/2021 11/2021 הצגת חממת אינגב; אישור פרוטוקול מליאה קודמת; כוכבי המדבר -דיווח ואישור הקצאת קרקע – ע"י מתן ומנכ"ל כוכבי המדבר; דיווח על מעבר לווטרינריה של אשכול נגב מערבי / גיל לפיד, תמר אליהו; מדיניות אכיפת חנייה; אשרור בגין הארכת ערבות בסך 1 מיליון ₪ לרמ"י (מליאה במייל מיום 4/10/2021); אישור נוהל מחיקת חובות; דיווח; תב"רים;
12/9/2021 10/2021 אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 09/2021 מיום 22/08/2021; מערך הסעות לחוגים; הצגת פעילות מרכז 'יער' בג'ו אלון; אישור תיקון חוק עזר לבני שמעון (פינוי פסולת)(תיקון מס' 1), התש"פ- 2019;
22/8/2021 9/2021 אישור פרוטוקול מיום 11/07/21 מס' 07/2021; הצגת עדכון תקציב 2021 וקרנות הרשות; עקרונות לבניית תקציב 2022; אישור הלוואה בעידן הנגב עד 2.5 מיליון ש"ח עבור גלריית משרדים; אישור חלוקה מחצית שנייה תקציבי פיתוח ליישובים;הגשת משמר הנגב לקול קורא למתקני ספורט בהתאם למיקומם בתור המועצתי; בחירת אסף רוט כמחליף למיכאל ברוך כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה; אישור נציגי ציבור לוועדות בחינה מכרזי כוח אדם – גילה רשף ורחל בן שלום; אישור אכיפת חוקי סביבה; התאמת מרחב תכנון להבים; תב"רים; דיווחים: פגישות עם משרדי הממשלה, קורונה;
11/7/2021 7/2021 אישור פרוטוקול מליאה מיום 13 ביוני 2021 מס' 06/2021; דיון ואישור פרויקטים שעלו מהקול קורא של התכנית האסטרטגית; תחבורה והסעות בבני שמעון ובנגב המערבי; אישור נציגי ציבור לוועדות בחינה מכרזי כוח אדם; אישור הגדלת מכרז גינון במבואות הנגב ב- 50%; אישור הקצאות למבנה בקרקע; תב"רים;

פרוטוקול מליאה מיוחדת: דיון בדוח הכספי ובדוח הביקורת של מבקר משרד הפנים לשנת 2019 ובהמלצות ועדת הביקורת

13/6/2021 6/2021 אישור פרוטוקול מליאה מס' 5/2021 מיום 9/5/202; אכיפה בשטחי בני שמעון, תכנית וריענון חוקי עזר; אישור תמיכות לשנת 2022; אישור קריטריונים לתמיכות לשנת 2022; אישור בקשה חריגה לארנונה 2022; אישור דוחות כספיים חכ"ל ייזום ופיתוח; אישור דוחות כספיים עמותת התיירות; אישור תקציב ועד מקומי משמר הנגב; אישור מינוי מבקר המועצה; אישור הגדלת מכרז תפעול אתר דודאים; אישור הלוואה לחכ"ל דודאים; אישור הצטרפות המועצה לשירותי בנקאות באינטרנט בבנק הדואר; תב"רים;

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין: אישור צו ארנונה לשנת 2022

9/5/2021 5/2021 אישור פרוטוקול מיום 11/04/2021 מס 04/2021; דיווח כספי תאגידים עירוניים (דודאים, חשמל ירוק, מכון רימון, עידן הנגב) 2020 מציג – רו"ח יורם שוחט; סיכום 2020 ותכניות 2021 (תאגידים עירוניים); אישור תכנית שמירה והמשך גביית מס השמירה; אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2021; אישור עבודה נוספת לעידית אטינגר, מנהלת אגף השירותים החברתיים במועצה; מינוי נציג מליאה כחבר בוועדת המכרזים מחליף למיכאל בן ברוך שביקש לחדול מתפקידו; דיווחים; אישור תברי"ם;
11/4/2021 4/2021 אישור פרוטוקול מיום 14/03/2021 מס' 1 03/202; היטל השבחה – פטור עד 140 מ"ר; קריטריונים לבחירת פרוHיקטים בצוותי האסטרטגיה + דיווח ודיון על המשך התכנית האסטרטגית; אישור נציגת ציבור אדווה אנגלמייר לוועדות בחינה מכרזי כוח אדם; דיווחים; 
14/3/2021 3/2021 אישור פרוטוקול מליאת מועצה מיום 14/02/21 מס' 02/2021; האצלת סמכויות לוועד המקומי; בחירת רכזי צוותים להמשך התהליך האסטרטגי; הצגת דוברת המועצה ותפקידה; הצגת מבנה אגף תפעול וסביבה והכרות עם גיל לפיד מנהל האגף; דיווח רחב של מנכ"ל המועצה; אישור מינוי דירקטורית עובדת הרשות לבני שמעון ייזום ופיתוח; אישור מינוי דח"צים לתאגיד נגב פארק; אישור תב"רים;
14/2/2021 2/2021 אישור פרוטוקול מיום 17/1/21 מס' 01/202; החלטה על סיכום התהליך האסטרטגי; תיקון החלטת המליאה בדבר תשלום לחברי וועדת ערר; אישור עבודה נוספת לקצין ביקור סדיר של המועצה מיכה נוחם; תב"רים;
17/1/2021 1/2021 אישור פרוטוקול מליאה מיום 30.12.20 מס' 2020 \ 13 14/202; אישור הסכם עם עומר על השטח של קריית המודיעין בליקית; הקמת מרכז קהילתי בבני שמעון; דיווח על תיקי השקעות של המועצה + אישור מליאה להגדלת היקף ההשקעה במניות; אשור המליאה להגדלת היקף ההשקעה באפיק מנייתי עפ"י חוזר מנכ"ל; אישור הסדר חובות נוכח הימשכות משבר הקורונה בגין מים וביוב בהתאם לחוזר רשות המים שפורסם ביום 08/12/20;