דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
30/12/2020 13/2020 אישור פרוטוקול מליאה מיום 08/11/20 מס' 12/202; אשרור הטלת מס שמירה על ברוש, תדהר ונבטים; אשרור כל ההחלטות שהתקבלו במסגרת המליאות שהתקיימו בהיוועדות חזותית בשנת 2020 ואישור המשך קיום מליאות המועצה בהיוועדות חזותית בשנת 2021; אשרור אישור נציגת ציבור מטעם המועצה כדירקטורית בעמותת שקמה בשור – ליאת אביאל; עדכון תקציב 2020 ואישור הקרנות 2020; 
8/11/2020 12/2020 אישור פרוטוקול מיום 14/10/20 מס' 11/2020; קבלת החלטה ואישור הגשת התכנית ע"י הוועדה (לפי החלטת הנהלת עידן הנגב, תכנית מס' 0789040-625 עידן הנגב – שינוי יעוד למגרש 7003) שצ"פ סודה סטרים; הקמת מרכז חוסן בבני שמעון; התקדמות התהליך האסטרטגי – מציגה יפעת נוימן; . אישור מליאה על הגשת קול קורא לחטיבה להתיישבות על הקמת מבנים יבילים בכרמים – בסך – 500 אלף ₪; אישור המליאה להקמת הועדה למיון וקליטת מפעלים באזור התעסוקה החקלאי קמה לרבות הרכב הועדה והקריטריונים להמלצת הרשות; אישור הוספת נציגים למועצת המנהלים של חכ"ל חשמל ירוק; אישור עבודה נוספת; אישור תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2021; אישור תקציב ועד מקומי גבעות בר; תב"רים; 
14/10/2020 11/2020 אישור פרוטוקול מליאה מס 10/2020; הצגת תוכנית כוללנית;הגשת תוכנית בכניסה לישוב גבעות בר; ביצוע גגות סולאריים בחברת חשמל ירוק; לקיחת הלוואה בסך של כ- 4 מיליון ₪ בחשמל הירוק; מתן ערבות מועצה לחשמל ירוק בגין לקיחת ההלוואה; פתיחת חשבון בנק ייעודי- חשבון הורים עבור ביה"ס לחינוך מיוחד עדני הנגב; תב"רים; דיווח קורונה; אשרור הארכת ערבות מועצה בסך 1 מיליון ₪ למינהל מקרקעי ישראל
06/09/2020 10/2020 ראש הישיבה התיכונית בשומריה- הרב ראובן נתנאל; הצגת תוכנית עבודה חשמל ירוק; וועדת איכות הסביבה; תקציב ביה"ס חינוך מיוחד עדני הנגב; דיווח חצי שנתי חכ"ל דודאים; תשלום לחברי וועדת ערר בהתאם לחוזר מנכ"ל; רוכלות; אשור תקציב וועד מרומי שומריה לשנת 2020; תברים; דיווח סטטוס קורונה ופתיחת שנת לימודים; אשור שמות רחובות בנבטים;
09/08/2020 09/2020 דיווחים: פלג – קורונה והכנה לשנה"ל תשפ"א, דרור – פיתוח כלכלי במועצה; אישור פרוטוקול מליאה 08/2020 מיום 12/07/2020; הצגת סיכום תקציב חצי שנתי; הצגת סיכום תקציב חצי שנתי של קרנות הרשות; הסכם חלוקת הכנסות אופקים; אישור פלג כדירקטור בחכ"ל דודאים; אישור תב"רים
12/07/2020 08/2020 אישור פרוטוקול מליאה 7/2020; אישור להוספת 2 נושאים; הצגת נוהל עבודות חוץ; אישור מענק פיס 2,000,000 עבור שיפוץ מיבנים במבואות הנגב; אישור עבודה נוספת לעובדת סוציאלית; אישור רכישת רכב מנכ"ל; אשרור החלטת ועדת השקעות; אישור תקציב 2020 ועד מקומי שומריה; אישור לילך שושן כדירקטורית בחכ"ל דודאים; אישור להלוואה בנקאית לשומריה; מימון גגות סולאריים; אישור להלוואה בנקאית בגין שקום תשתיות דביר; דוחות כספיים חכ"ל דודאים; הצגת דוח ביקורתי שנתי; דיווח על סיום עבודתה של נירית מבקרת; הצגת דוחות כספיים קרן בני שמעון; הצגת דוחות כספיים ומילוליים חשמל ירוק; הצגת דוחות כספיים עידן הנגב; הצגת דוחות כספיים שקמה בשור; תב"רים
14/06/2020 07/2020 דיווחים; אישור פרוטוקול מליאה 6/2020; פינוי פסולת אלקטרונית במועצה דרך אשכול נגב מערבי; אישור להגשת תוכנית גבעות בר מגרש 908 שמטרתה הוספת שימוש להקמת בריכת שחייה; הצגת ואישור מבנה ארגוני חדש; הצגה ואישור יציאה לתהליך אסטרטגי; צו מיסים 2021; אישור תמיכות 2020; קריטריונים לתמיכות לשנת 2021; אישור התקשרות להקמת גן ילדים בברוש עם חברת סל גל; תב"רים
10/05/2020 06/2020 דיווחים: ממצב חירום לשגרת חירום לאחר יום העצמאות, קידום פיתוח היישובים, לקראת חזרה לשיגרה במערכת החינוך; אישור פרוטוקול מליאה 05/2020; הוספת סעיף חדש להזמנה – אישור מענק פיס בסך 2,000,000 שקלים עבור שיפוץ מיבנים במבואות הנגב, אישור עדכון תוכנית חומש מפעל הפיס 2018-2023; חזרה לשגרת חירום במועצה; חזרה למערכת חינוך; דיווח כספי על ההוצאות בתקופת קורונה; אישור תקציב ועדים מקומיים; אישור דו"חות כספיים תאגידיים: מכון רימון, ייזום ופיתוח; תב"רים
05/04/2020 05/2020 דיווחים: סקירת מנהלי האגפים על פעילות המועצה בתקופת הקורונה; אישור פרוטוקול מליאה 04/2020; דיווחים של צוות מטה; אישור קיצוץ רוחבי של 5% בתקציב המועצה (לא כולל מנות יישובים ובתי הספר); אישרור נוהל הנחות קורונה; 
15/03/2020 04/2020 דיווחים: התנהלות בתקופת הקורונה; אישור הקצאה של 520,000 שקלים מקרן עבודות פיתוח לטובת סגירת מבואות למידה בניצני הנגב; אישור נוהל גיוס תרומות; אישור חוק עזר לאיסור בניית קמין המוסק על ידי עץ; אישור תקציב מיוחד למאבק כנגד הותמ"ל של הרחבת רהט סך 50,000 שקלים; אישור הסכם שותפים באזור תעסוקה בצומת שוקת; אישור הלוואה בסך 1 מיליון שקלים לשומריה; אישור להעסקת דוד פרייברג (מעל גיל 70); אישור מיוחד להעסקת אחראי בטחון תאשור – קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר מליאה; אישור להעברת התיירות והיזמות לחכ"ל ייזום ופיתוח; תב"רים; הצעה לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים לדחות את תשלומי הארנונה עד ה-01.05.2020 יחולו הפרשי ריבית והצמדה כחוק;
09/02/2020 03/2020 דיווחים: מצגת לפרס החינוך, בית הספר לחינוך מיוחד בקמפוס מבואות, הקמת מרכז חינוכי טכנולוגי, אתר אשפה פיראטי ברהט, מענק ממשרד הפנים; אישור פרוטוקולים 01/2020 ו-02/2020; אשרור הצעה לאופן הפעלת ועדת חינוך מועצתית והצעה לנושאים שהוועדה תעסוק בהם בשנת 2020; השתתפות בתשלום עבור עובדות סוציאליות יישוביות; שינוי חלוקה 20% החזר ארנונה מעסקים; הצגה ואישור של מתווה עקרוני לבניית נכס מניב להשכרה; משלחת רכזי ספורט לגרמניה;
19/01/2020 02/2020 תקציב 2020; חלוקת תקציבי פיתוח לשנת 2020; אישור תב"רים;
19/01/2020 01/2020 דיווחים: זכייה בפרוייקט החממה של הרשות לחדשנות, קבלת כסף ממשרד הפנים כחלק מהסדר דודאים, אישור הקצבה לפיתוח מגרשים לתעשייה חקלאית מסביב לבית המועצה; אישור פרוטוקול 14/2019; אישור פלג ניאגו כדירקטור בקרן בני שמעון; שינוי נוהל הקצאות – עדכון תבחינים; תקציב המועצה סיכום 2019;