דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
28/12/2017 12/2017 אישור פרוטוקול 09/2017; דיווחים: דיונים בנוגע לקיצור יום הלימודים: סדנת הוועדים; אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 25/10/2017 – כוכבי המדבר; הקמת בית הספר לחינוך מיוחד בקמפוס מבואות הנגב; אשרור להליך פטור ממכרז לשיפוץ הצריף בחצרים; בקשה לתיקון פרוטוקולי המליאה מהשנה האחרונה; בקשה לאישור הלוואה 22.5 לחכ"ל בסך של 22.5 מיליון, הקמת מפעל מיון והפרדה לפסולת בחברה הכלכלית ל – 10 שנים; עדכון תקציב – 2017 ואישור קרנות 2017; עדכון על דוחות כספים של החברה הכלכלית לבני שמעון לשנת – 2015;

פרוטוקול מליאה 14/2017 – אישור תכנית עבודה ותקציב 2018; אישור קרנות הרשות 2018; אישור חלוקת תקציבי פיתוח לישובים לשנת 2018 בגובה 3.6 מיליון ₪

15/10/2017 09/2017 אישור פרוטוקול 12/16; דיווחים: המשך הפעילות בנוגע למע"מ, יציאה של סיגל לחו"ל; שכר בכירים; קול קורא החטיבה להתיישבות – הגשת בקשות לחברה וקליטה; הצגת דו"ח תלונות הציבור לשנת 2016-2017; דיווח חברות הבת – החברה הכלכלית, עמותת רימון; אישור תב"רים

פרוטוקול מליאה מיוחדת: דיון מיוחד בדוחות הביקורות של משרד הפנים והמלצות ועדת הביקורת

03/09/2017 08/2017 אישור פרוטוקול 07/2017; דיווחים: פתיחת שנת הלימודים, עדכון לגבי מע"מ, דודאים; מבנה חברות בבני שמעון; הצגת התקדמות נגב פארק ואשרור תקנון פארק חצרים והקמת חברת פארק חצרים בע"מ בשיתוף עם עיריית באר שבע; עדכון תקציב חצי בגין תשלומים לרמ"י ספטמבר 2017; הצעה להצטרפות למכרז אשכול נגב מערבי – מונה נטו על מבני מועצה; הצגת תוצאות חברות בת; אישור גוגי יצחקי כנבחרת ציבור בקרן בני שמעון; אישור תב"רים
06/08/2017 07/2017 ועדה לתכנון ובנייה – אישור פרוטוקול 12/16; דיווחים: בחירת מנכ"ל חדש לדודאים, מע"מ בדודאים, שומת המינהל לדודאים, בית הספר נווה במדבר, ועדת גבולות; אימוץ סמל בית ספר לפרוייקט ואדי עתיר; עדכון תקציב חצי שנתי 2017; אישור תקציב הוועדים המקומיים; אישור תב"רים
02/07/2017 06/2017 "איך גדלים ונשארים קהילה" – מפגש מסכם שולחנות עגולים
18/06/2017 05/2017 אישור פרוטוקול 04/17; בקשה חריגה בארנונה לשנת 2018; דיווחים; הצגת ממצאי סקר שביעות רצון; אישור שמות לרחובות בתאשור; אישור חוק עזר לחנייה; אישור תקציב ועד מקומי שומריה לשנת 2017; דיווח חברות בת; אישור תב"רים
21/05/2017 05/2017 דו"ח ביקורת שנתי 2016
21/05/2017 04/2017 אישור פרוטוקול 03/17; דו"ח ביצוע גבייה 2016; נוהל תמיכות המלצת הצוות המקצועי לתבחינים ותמיכות לשנת 2018; אישור תקציב המליאה לטובת הוועדים המקומיים; פתיחת חשבון בבנק דקסיה לנושא בית העלמין; אישור תב"רים
02/04/2017 03/2017 אישור פרוטוקול 02/17; אישור תב"רים
05/03/2017 02/2017 אישור פרוטוקול 01/17; דיווחים: אירוע אלים של הורים ב"ניצני הנגב", סיום תהליך ההתנגדויות של התב"ע החדשה של דודאים, כרמית, היטלי השבחה ביישובים; אישור הצטרפות לאיגוד ערים אשכול רשויות; אישור הקצאת מגרש להקמת כפר לכוכבי המדבר; עדכון המליאה בתהליך האסטרטגי של השולחנות העגולים; אישור גביית מס שמירה בתאשור; אישור פתיחת חשבונות בנק לניהול עצמי, וכספי הורים לבתי הספר היסודיים במועצה ואישור מורשה חתימה; אישור תב"רים;
05/02/2017 01/2017 אישור פרוטוקול 12/16; דיווחים: יום חילופי שלטון, שולחנות עגולים, הודעה בדבר הליך אישור אגרת ביוב אחידה; סקירה ודיון בנושא הנוער בבני שמעון בהשתתפות נציגי הנוער; אישור לילך קולומבוס כרשמת הנכסים של המועצה; אישור חברי ועדת הביקורת ועד מקומי גבעות בר; אישור לקיחת הלוואה מבנק דקסיה למחזור הלוואות ביוב; מתן ערבות לחברת "חשמל ירוק" על סך 4.9 מיליון; אישור לקיחת הלוואה לפרוייקט בינוי מבואות הנגב; אישור תקציב ועד מקומי להב לשנת 2017; אישור תב"רים;