דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

לוגו הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעוןביום 18.6.17 החליטה מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לדרוש היטל השבחה מכל מי שמימש את זכויותיו, כלומר קיבל היתר בנייה או מכר את זכויותיו בקרקע, מיום 1.6.2016.

היטל ההשבחה בקיבוצים מוטל על הקיבוץ מהיותו בעל הקרקע, אבל חוות דעת משפטיות שונות ופסיקות לא חד משמעיות בנושא יצרו אי בהירות ולכן, עד אשר תינתן הכרעה של בית משפט מוסמך בסוגיה, החליטה מליאת הוועדה המקומית לאפשר קבלת פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19 ג (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, כלומר מתן פטור מהיטל השבחה לשטח של עד 140 מ"ר, לכל אחד מחברי הקיבוץ העומד בתנאים הבאים:

  • הקיבוץ מאשר כי החבר הוא המחזיק בדירה והוא יהיה רשאי להמשיך להחזיק בה למשך 4 שנים לפחות.
  • החבר ירחיב או יבנה את הדירה על חשבונו.
  • החבר יעמוד בכל תנאי בסעיף 19 ג (1) לתוספת השלישית.
  • קבלת התחייבות לפיה, במידה ויתקבל פסק דין סופי של בית משפט מוסמך לפיו אין זכאות לפטור המבוקש, ישלם מקבל הפטור את ההיטל, אם לא ישולם על ידי הקיבוץ.

לאור חוסר הבהירות הקיבוץ ו/או החבר יוכלו לבחור האם לשלם בכל זאת את היטל ההשבחה או לחתום על כתב ההתחייבות לפי סעיף ד. לעיל.

שימו לב כי הפטור הוא לשטח בנוי עד 140 מ"ר, ויש חובת תשלום היטל השבחה, על יתרת השטחים.

איך מבקשים פטור?

במידה ובוצע מימוש זכויות בעבר (מה-1.6.16 ועד לפרסום הודעה זו):

במקרה שבו בוצע מימוש זכויות, כלומר ניתן היתר בנייה או בוצעה מכירת זכויות,  החל מיום 1.6.16 ועד פרסום הודעה זו, ועד כה לא נדרש היטל השבחה, יש להעביר לוועדה בתוך 60 יום, את כל המסמכים הדרושים לשם בדיקת הפטור על ידי שמאי הוועדה.

על בסיס המסמכים שהועברו, הועדה המקומית תכין את השומה ותשלח חשבון לתשלום.

במידה והבקשה למתן פטור מהיטל השבחה תוגש רק בעקבות דרישת הועדה המקומית (ולא בתוך 60 הימים מועד פרסום הודעה זו) ויידרש תיקון שומה, מגיש הבקשה יחוייב בעלות תיקון השומה.

 

בחינת בקשה לפטור במקרה של  מימוש זכויות

במקרה של בקשה חדשה להיתר או מכר עתידי, יש להגיש במסגרת הבקשה את בקשת הפטור בצירוף מלוא המסמכים והאישורים בתוך 45 יום מקבלת היתר הבנייה או מיום ההודעה על המכירה.

לא ינתן פטור מהיטל השבחה לבקשות שיוגשו לאחר המועד.