דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

  1. המועצה האזורית בני שמעון (להלן: "המועצה"), החברה הכלכלית למועצה האזורית בני שמעון (להלן: "החברה הכלכלית), החברה הכלכלית בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ (להלן: "ייזום ופיתוח"), חשמל ירוק בע"מ (להלן: "חשמל ירוק"), קרן בני שמעון ע"ר (להלן: "קרן בני שמעון") ועמותת מכון רימון (להלן: "מכון רימון")  מודיעות בזאת כי החברה הכלכלית, ייזום ופיתוח, חשמל ירוק, קרן בני שמעון ומכון רימון אימצו את מאגר היועצים של המועצה לצרכי התקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף 3 (8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן: "המאגר").
  2. המאגר יהווה לשימוש כל התאגידים העירוניים שבבעלות המועצה.
  3. כל תאגידי המועצה יוכלו להתקשר בפטור מכרז עם יועצים הרשומים במאגר.
  4. יועצים המעוניינים להצטרף למאגר, מוזמנים לעשות כן באתר האינטרנט של המועצה.