הורים יקרים, 

אנו נרגשים לפתוח את ההרשמה למועדון ערבה ולפעילויות השכבתיות לשכבות א'-ו' לשנת הלימודים תשפ"ד.

1. כל המידע על התכנית החינוכית, העלויות והמסלולים בחוברת הרישום כאן https://gns-binaa-websites-01.binaa.co.il/~bns/uploads/n/1693128471.1160.pdf

2. אנא מלאו את טופס הרישום בהמשך הדף. בטופס תדרשו לחתום על החוזה, למלא את כל הפרטים, לבחור את מסלול/י הרישום ולציין כיצד תשלמו. כל הפרטים בטופס.

3. מילוי הטופס אורך כשתי דקות. יש למלא טופס עבור כל ילד בנפרד.

 

 

1
מידע וחתימה על החוזה
2
פרטי הילד וההורים
3
בחירת המסלול
4
הצהרת בריאות
5
אישור הולכת ילד מחברת הילדים לביתו
6
אישור צילום
7
בחירת אופן התשלום וסיום ההרשמה

 

חוזה מועדון ילדים ערבה יחדיו תשפ"ד

1. הבקשה לרישום למועדון ילדים ערבה יחדיו  על נספחיה, תמולא ותיחתם כנדרש ותוחזר למנהל החינוך עד לתום מועד ההרשמה.

.2 התשלום עבור חודשי השנה יבוצע בתום ההרשמה אך ורק דרך הוראת קבע. רישום ותשלום יאפשרו קבלת הילד/ה לפעילות החברתית.

.3 קרן בני שמעון תהא רשאית לסרב, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל ילד שביקר במועדון הילדים לפעילות חברתית בעבר ואשר לא סולקו כל חובות שכר הלימוד בגינו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הקרן רשאית להודיע על ביטול ההרשמה - גם לאחר משלוח הודעה להורים על קבלה למועדון החברתי - וזאת אם יתברר בכל שלב שהוא עד לפתיחת המועדון, כי לא סולקו כל חובות שכר הלימוד לחברת הילדים בגין הילד.

.4 מועדי פעילות ימים ושעות פעילות של מועדון ערבה לשכבות  בימים א'-ה' בין השעות 13:30-16:15 . בחופשות 07:30-16:00 זאת בכפוף למסלולים ברשומים בטופס הרשמה.

- מעדי פעילות שכבתית חברתית הינם משתנים בהתאם לשכבת הגיל, ומתקיימים אחת לשבוע  בין השעות 16.30-17.30 . הפעילות לחינוך הדתי מתקיימת ביום רביעי אחת לשבוע בין השעות 16.30-18.30. בנוסף, יתפרסמו ויגבו בנפרד פעילויות שיא אחת לחודש. 

לוח חופשות לשנת 2023-2024:

איסוף מהחינוך :

1. איסוף הילד מהמועדון בסוף היום יהיו ע"ח ובאחריות ההורים ובהתאם לשעות הפעילות של המרחב. ההורים יציינו בטופס הרישום את שמות המבוגרים הרשאים להוציא את הילד מהמועדון וכן יציינו אם הילד חוזר לבד לביתו.

2.הולכת ילד להורים פרודים/גרושים תעשה בהתאם להחלטת בית המשפט או בית הדין המוסמך כפי שתימסר, בכתב, למנהל/ת המועדון/חינוך.

3.איסוף הילדים מהמועדון יתבצע בשעות הפעילות הקבועות ולא יאוחר ממועד סוף היום. 
•   ההורים מתחייבים לשלם לקרן בני שמעון סך של 35 ₪ בגין איחור בהוצאת הילד מהצהרון של עד 10 דקות .
•    עבור איחור מעל 10 דקות ייגבו 35 ₪ נוספים.  הסכום ייגבה דרך הוראת הקבע שנמצאת בהסדרה מול מחלקת הגבייה.

היעדרויות:

1.ההורים יתאמו מראש עם המדריכים כל היעדרות של הילד מהחינוך בשל כל סיבה או גורם, לרבות בגין אירוע משפחתי וחופשה.

2. הורים ידווחו למדריכים מבעוד מועד גם אם ייעדר הילד עקב מחלה שלקה בה.

3. ההחזר הכספי של התשלום לחינוך בשל היעדרות של הילד בגין מחלה או כל סיבה שהיא לאחר הודעה של שבוע מראש לפחות, ההחזר יתקבל רק על הארוחות במידה והודיע בזמן סביר לביטול הזמנת המזון מהספק.

ביטוח:

1. ביטוח הבריאות של הילד יהיה במסגרת ביטוח הוריו בקופת החולים.

2. קרן בני שמעון ‏(להלן "הקרן") תדאג לבטח את הילד לגבי שהותו במרחב בביטוח צד ג' כמקובל בעמותה.

3. הקרן לא תישא בכל אחריות או בתשלום מעבר לסכום הביטוח כלעיל במקרה של נזק כלשהו שיגרם לילד ע"י צד ג' בתחומי או מחוצה לו. תגמולי הביטוח אשר יתקבלו מחברת הביטוח כלעיל יהוו תשלום מלא וסופי.

4. הילדים יבוטחו ע"י הקרן גם בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, כנהוג במועצה.

5. ההורים יהיו אחראים לנזק שהילד יגרום לרכוש וישלמו את מלוא הפיצוי בגין נזק שייגרם כאמור.

אי פתיחת המועדון עקב "כח עליון":

אי יכולת של הקרן לפתוח את המועדון לזמן מסוים ו/או אי-ביצוע התחייבות המוטלת על הקרן לגבי הילד בעטיו של אירוע, שאינו בשליטת האגודה והינו בבחינת "כח עליון", לא ייחשבו כהפרה של התחייבויות הקרן כלפי ההורים. ביצוע המושג "כח עליון" לעניין זה יכלול בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מעשי מלחמה, פעולות איבה, חבלה, גיוס כללי ומעשי רשות בישראל, שריפה והצפה.

במקרה נוסף של 'קורונה' או מגפה אחרת ככל שתהיה , המערכת תפעל על פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

תקופת ההסכם, סיומו והפסקתו: 1.9.2023-30.8.2024 .
ההסכם יפקע ויבוא לידי סיום באחד או יותר מהאירועים שלהלן:

1. ההורים לא עמדו בתנאי התשלום על פי הסכם זה, ההורים מסרו לקרן פרטים לא נכונים על הילד כנדרש בהסכם זה ובנספחים, ההורים אינם ממלאים אחר התחייבויותיהם כנדרש בהסכם זה או אינם משתפים פעולה ו/או נשמעים להנחיות הקרן באשר לטיפול בילד.

2. בכל אחד מהמקרים שלעיל הקרן תמסור להורים הודעה בכתב וההסכם יבוא לידי סיום בתום 30 יום מיום מסירת ההודעה.

3. מספר ילדים מינימלי שלא מאפשר פתיחת המסגרת.

ביטול רישום
הורים המבטלים רישום ילדיהם חייבים להודיע בכתב במייל למנהל החינוך החברתי בישוב, תוך פירוט סיבת הביטול עד ה 15 לחודש הקודם.

 

Browser not supported

 

פרטי הילד וההורים

 

האם הכתובת של ההורה זהה לכתובת של התלמיד/ה? (חובה) שדה חובה

 

 

 

בחירת מסלול (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר.ה בזאת כי (חובה) שדה חובה

 

בני/בית סובל מאלרגיה (חובה) שדה חובה

לבני/ביתי בעיה רפואית מאובחנת (ראיה, שמיעה, דיבור) (חובה) שדה חובה

לבני/ביתי קיימת רגישות לתרופות (חובה) שדה חובה

לבני/ביתי רגישות למזון (חובה) שדה חובה

 

בני/ביתי נוטל.ת תרופות קבועות (חובה) שדה חובה

 

 

 

Browser not supported

אישור הוצאת ילד.ה ממועדון הערבה בסיום היום

ליווי הילד הביתה בסיום יום הפעילות (חובה) שדה חובה

פרטי המלווים
שם המלווהסוג הקרבה טלפון נייד

אישור צילום

אישור צילום (חובה) שדה חובה

בחירת אופן התשלום

אני מעוניינ.ת לשלם (חובה) שדה חובה

ניתן לפנות בכל שאלה נוספת למחלקת הגבייה בטלפון 08-9911740

שעות מענה: ימים א', ג', ד', ה' בין השעות 08.30-13.00

יום ב': 13.00-16.00

 

Browser not supported