The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

קול קורא לרישום בספר היועצים של המועצה אזורית בני שמעון

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 15/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2022

הודעת הבהרה לקול קורא לרישום בספר היועצים

הודעה על עדכון רשימת המציעים בספר היועצים:

בהתאם לסעיף 3 (8) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958 ובהמשך להנחיית חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 וחוזר 5/2017, מעדכנת המועצה האזורית בני שמעון את רשימת המציעים.

הרשימות ינוהלו במשרד המועצה ערוכות ע"פ סוגים של מציעים ושירותים הניתנים ע"י בעלי המקצועות וההתמחויות השונים.

הרשימה תנוהל בצורה ממוכנת, תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה 

כל יועץ אשר הרוצה להיכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרויות, יגיש לוועדה בקשה מקוונת בצירוף כל הפרטים והמסמכים הדרושים לעניין וייכלל ברשימה, ככל שהועדה תמצא אותו מתאים. הוועדה תודיע למבקש מהי החלטתה ונימוקיה. מצ"ב קישור לבצוע הרישום כאמור

עדכון ספר היועצים יחול על החברות הכלכליות של המועצה וכלל תאגידיה.

אימוץ מאגר היועצים על ידי התאגידים העירוניים:

  1. המועצה האזורית בני שמעון (להלן: "המועצה"), החברה הכלכלית למועצה האזורית בני שמעון (להלן: "החברה הכלכלית), החברה הכלכלית בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ (להלן: "ייזום ופיתוח"), חשמל ירוק בע"מ (להלן: "חשמל ירוק"), קרן בני שמעון ע"ר (להלן: "קרן בני שמעון") ועמותת מכון רימון (להלן: "מכון רימון")  מודיעות בזאת כי החברה הכלכלית, ייזום ופיתוח, חשמל ירוק, קרן בני שמעון ומכון רימון אימצו את מאגר היועצים של המועצה לצרכי התקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף 3 (8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן: "המאגר").
  2. המאגר יהווה לשימוש כל התאגידים העירוניים שבבעלות המועצה.
  3. כל תאגידי המועצה יוכלו להתקשר בפטור מכרז עם יועצים הרשומים במאגר.
  4. יועצים המעוניינים להצטרף למאגר, מוזמנים לעשות כן באתר האינטרנט של המועצה.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה