The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת אשל הנדסה בע"מ כספק יחיד

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: התקשרויות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 28/02/2022
  1. בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ (להלן- "החכ"ל") מתכוונת להתקשר עם חברת אשל הנדסה בע"מ (להלן: "החברה") בהסכם לצורך ניהול ביצוע של שלב ב' בפרויקט פארק חצרים (להלן: "ההתקשרות").
  2. כוונת החכ"ל להתקשר בהסכם בפטור ממכרז, הינה מכיוון משהחברה הינה הגורם היחיד אשר ביכולתו לבצע את ההתקשרות, וזאת בהתאם לחוות דעת מקצועית המצויה בידי החכ"ל.
  3. אדם ו/או חברה הסבורים כי קיים גורם אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאים לפנות בכתב למשרדי החכ"ל, וזאת לא יאוחר מיום 28.02.22.
    לפנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי התקשרות (לרבות: שם מלא, ח.פ/מספר עוסק, כתובת, מספרי טלפון קווי/נייד). כמו כן יש לפרט בכל פניה את פרטיו של הספק האחר, וכן לצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
  4. פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, עבור החכ"ל (לידי דרור קרואני) באמצעות דואר אלקטרוני   [email protected]  יש לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 08-9915851.

בכבוד רב,

בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ

האתר בהרצה