תנאי שימוש באתר

המידע המופיע באתר מועצה אזורית בני שמעון ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

אין בו כדי להטיל על מועצה אזורית בני שמעון ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור למועצה ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצה אזורית בני שמעון חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
מועצה אזורית בני שמעון ו/או תאגיד הקשור למועצה כלשהו ו/או גוף אחר הקשור למועצה אזורית בני שמעון אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה אזורית בני שמעון ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.​