המועצה האזורית בני שמעון (להלן "המועצה") החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2022 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

בהתאם להוראת החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006 שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ("נוהל תמיכות"), החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה.

תושבי המועצה יכולים לעיין בנוהל התמיכות ובתבחינים ולקבל העתקים וטפסי בקשה במשרדי המועצה בצומת בית קמה בימים א' עד ה' בין השעות 9:00- 15:00.

כמו כן ניתן לעיין בתבחינים שאושרו במליאת המועצה מיום 13/06/2021 ניתן לראות את הפרוטוקול באתר האינטרנט של המועצה.

סוג המוסדות הזכאים לתמיכה: עמותות כמפורט בתבחינים שאישרה המועצה.

  • יש למלא את בקשת התמיכה בהתאם לנוהל תמיכות על גבי טופס לבקשת תמיכה המפורט בתוספת לנוהל התמיכות.
  • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס לבקשת התמיכה ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על-פי נוהל התמיכות.

את הבקשה יש למסור לידי לינדה בן סימון במשרדי המועצה. המועד האחרון להגשת תמיכה הוא יום שני  28.2.2022

אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולפי שיקול דעתה.

  1. רשימת התבחינים המאושרת לשנת 2022 (קובץ חיצוני)
  2. טופס בקשת תמיכה (קובץ חיצוני)