נוהל זה הסדיר את מתן התמיכות מהמועצה למוסדות ציבור שונים הפועלים ככלל בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכו' וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית בהתאם לדיני השלטון המקומי.

התמיכות יחולקו למוסד אשר עמד בדרישות התבחינים לתמיכה – תבחינים יקבעו ויאושרו ע"י מועצת הרשות לאחר קבלת חוות דעת כתובה מהיועץ המשפטי לרשות.

ליחצו כאן להורדת נוהל התמיכות

 להלן טבלה המתארת בתמצות את פעילות המועצה הנדרשת על פי הנוהל:

מס"ד     הפעולה הגורם     עד תאריך     סעיף בנוהל
1 ועדת התמיכות תכין הצעה לתבחינים למתן תמיכות לשנה הבאה ותעביר את המלצותיה למליאה לדיון     ועדת תמיכות     1.7. לכל שנה שלפני חלוקת התמיכות     8.2
2 היועץ המשפטי יכין בכתב את חוות דעתו על התבחינים     יועץ משפטי     1.7     8.4
3 המליאה תאשר את הצעת התבחינים     מליאה     1.9 לכל שנה שלפני חלוקת התמיכות     8.7
4 התבחינים המאושרים יפורסמו בעיתונים במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה     מועצה לאחר האישור במליאה     8.8
5 הגשת הצעת תקציב שנתי ובו תקציב התמיכות לדיון ואישור במליאה ראש מועצה /גזבר       9.1
6 פרסום בעיתונות ובאתר על האפשרות לקבלת תמיכה       עד שבועיים ממועד הגשת הצעת התקציב למליאה     9.1
7 המועד האחרון לקבלת בקשות לתמיכה       לפחות 30 יום לאחר הפרסום     9.3
8 בדיקת הבקשות, מיונן, דחיית הבקשות החסרות והעברת הבקשות המלאות לוועדה     מפקח מטעם הוועדה       13.2
9 דיון והגשת המלצות לתמיכה למליאה       31.1 לשנת התמיכה     13.2
10 תחילת הדיונים במליאה     1.3   13.6
11 סיום הדיונים במליאה       30.4 13.6