תמיכה במוסדות ציבור

 

תמיכת המועצה במוסדות ציבור לשנת 2018

 

המועצה האזורית בני שמעון החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2018 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

בהתאם להוראת החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006 שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה.

תושבי המועצה יכולים לעיין בנוהל התמיכות והתבחינים ולקבל העתקים וטפסי בקשה במשרדי המועצה, בצומת בית קמה בימים א' עד ה' בין השעות 9:00- 15:00 .

כמו כן ניתן לעיין בתבחינים שאושרו במליאת המועצה מיום 21/5/2017

ניתן לראות את הפרוטוקול כאן.

 

סוג המוסדות הזכאים לתמיכה: עמותות כמפורט בתבחינים שאישרה המועצה.

יש למלא את בקשת התמיכה בהתאם לנוהל תמיכות על גבי טופס לבקשת תמיכה המפורט בתוספת לנוהל התמיכות.

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס לבקשת התמיכה ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על-פי נוהל התמיכות.

 

את הבקשה יש למסור לידי לינדה בן סימון במשרדי המועצה.

המועד האחרון להגשת תמיכה הוא : יום חמישי  29/03/2018

 

אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולפי שיקול דעתה.