פרוטוקולים מליאת המועצה

רשימת נציגי היישובים במליאת המועצה

מעודכן: 07/09/2016

בית קמה – דורון יונאי
ברוש – גיא חדידה
גבעות בר – אילן קציר
דביר – גיל בנימין
חצרים – עופר רימון
כרמים – גוגי יצחקי
להב – רז קדמון
משמר הנגב – סיני פסל
נבטים – אביגיל יוסף
שובל – טובי שור
שומריה – זבולון כלפא
תאשור – אדי תורג'מן
תדהר – איציק אבוטבול

 

פרוטוקולים לשנת 2017

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
03/09/2017 08/2017 אישור פרוטוקול 07/2017; דיווחים: פתיחת שנת הלימודים, עדכון לגבי מע"מ, דודאים; מבנה חברות בבני שמעון; הצגת התקדמות נגב פארק ואשרור תקנון פארק חצרים והקמת חברת פארק חצרים בע"מ בשיתוף עם עיריית באר שבע; עדכון תקציב חצי בגין תשלומים לרמ"י ספטמבר 2017; הצעה להצטרפות למכרז אשכול נגב מערבי – מונה נטו על מבני מועצה; הצגת תוצאות חברות בת; אישור גוגי יצחקי כנבחרת ציבור בקרן בני שמעון; אישור תב"רים
06/08/2017 07/2017 ועדה לתכנון ובנייה – אישור פרוטוקול 12/16; דיווחים: בחירת מנכ"ל חדש לדודאים, מע"מ בדודאים, שומת המינהל לדודאים, בית הספר נווה במדבר, ועדת גבולות; אימוץ סמל בית ספר לפרוייקט ואדי עתיר; עדכון תקציב חצי שנתי 2017; אישור תקציב הוועדים המקומיים; אישור תב"רים
02/07/2017 06/2017 "איך גדלים ונשארים קהילה" – מפגש מסכם שולחנות עגולים
18/06/2017 05/2017 אישור פרוטוקול 04/17; בקשה חריגה בארנונה לשנת 2018; דיווחים; הצגת ממצאי סקר שביעות רצון; אישור שמות לרחובות בתאשור; אישור חוק עזר לחנייה; אישור תקציב ועד מקומי שומריה לשנת 2017; דיווח חברות בת; אישור תב"רים
21/05/2017 04/17 אישור פרוטוקול 03/17; דו"ח ביצוע גבייה 2016; נוהל תמיכות המלצת הצוות המקצועי לתבחינים ותמיכות לשנת 2018; אישור תקציב המליאה לטובת הוועדים המקומיים; פתיחת חשבון בבנק דקסיה לנושא בית העלמין; אישור תב"רים
02/04/2017 03/17 אישור פרוטוקול 02/17; אישור תב"רים
05/03/2017 02/17 אישור פרוטוקול 01/17; דיווחים: אירוע אלים של הורים ב"ניצני הנגב", סיום תהליך ההתנגדויות של התב"ע החדשה של דודאים, כרמית, היטלי השבחה ביישובים; אישור הצטרפות לאיגוד ערים אשכול רשויות; אישור הקצאת מגרש להקמת כפר לכוכבי המדבר; עדכון המליאה בתהליך האסטרטגי של השולחנות העגולים; אישור גביית מס שמירה בתאשור; אישור פתיחת חשבונות בנק לניהול עצמי, וכספי הורים לבתי הספר היסודיים במועצה ואישור מורשה חתימה; אישור תב"רים;
05/02/2017 01/17 אישור פרוטוקול 12/16; דיווחים: יום חילופי שלטון, שולחנות עגולים, הודעה בדבר הליך אישור אגרת ביוב אחידה; סקירה ודיון בנושא הנוער בבני שמעון בהשתתפות נציגי הנוער; אישור לילך קולומבוס כרשמת הנכסים של המועצה; אישור חברי ועדת הביקורת ועד מקומי גבעות בר; אישור לקיחת הלוואה מבנק דקסיה למחזור הלוואות ביוב; מתן ערבות לחברת "חשמל ירוק" על סך 4.9 מיליון; אישור לקיחת הלוואה לפרוייקט בינוי מבואות הנגב; אישור תקציב ועד מקומי להב לשנת 2017; אישור תב"רים;

 

 

פרוטוקולים לשנת 2016

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
28/12/2016 13-14/2016 מליאה מספר 13/2016 – אישור פרוטוקול 12/16; תכנית עבודה עיקרי דברים; עדכון תקציב 2016 ואישור קרנות 2016; עדכון הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית בני שמעון לשנת 2015

מליאה מספר 14/2016 – הצגת קמפוס מבואות הנגב; אישור תכנית עבודה ותקציב 2017

פרוטוקול אסיפה כללית קרן בני שמעון מיום 28/12/2016 – מספר 03/16 – אישור ועדכון תקציב 2016; אישור תקציב 2017

06/11/2016 12/16 אישור פרוטוקול 11/16. דיווחים: ישיבות מליאה הבאות . אישור לקיחת הלוואה. אישור תב"ר
09/10/2016 10/2016 אישור פרוטוקול 9/16; דיווחים: דודאים, נסיעה לחו"ל סיגל, תהליך אסטרטגי למועצה; פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה; המשך דיון בנושא הקמינים; סקירה על מערכת החינוך ופתיחת שנה"ל;

מצגת חינוך תשעז למליאה

04/09/2016 09/016 אישור פרוטוקול 08/16; דיווחים: פתיחת שנת הלימודים, שימוע המשרד להגנת הסביבה, פטירתו של גיל שבדרון, תהליך קביעת מטרות העל, תכניות עבודה ומדדים; עדכון לתהליך לקביעת אגרת ביוב אחידה לכל ישובי המועצה; אישור ועדות מליאה; אישור תב"רים; תחום הצעירים במועצה ותקציב לפאב חצרים; שימוש בקמינים בתחומי המועצה;

תברים מליאה 092016 | דף הסבר -אגרת ביוב | נספח א -דברי הסבר | נספח ב -דברי הסבר
תכניות עבודה | מטרות על מועצה | שולחנות עגולים | תחום הצעירים
סקר תחום צעירים 2016 | מרכז צעירים משותף | מצגת פאב חצרים | זיהום אויר מקמינים
07/08/2016 08/016 אישור פרוטוקול 07/16; דיווחים: דודאים והמשרד לאיכות הסביבה; אישור הקצאה לעמותת כוכבי המדבר; פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי סניף נתיבות; עדכון תקציב; אישור תב"רים;
17/07/2016 07/016 אישור פרוטוקול 06/16; דיווחים: היעדרות נציגי חצרים ומשמר הנגב מהדיון אודות דודאים, שני חברי מליאה שטרם אושרו; אישור ועדת ערר לענייני ארנונה; דיון בנושא דודאים; אישור תב"רים;
05/06/2016 06/2016 אישור פרוטוקול 05/2016; דיווחים: החלפת חברי מליאה, סדנת וועדים; דו"ח תלונות הציבור; בקשת גבעות בר להפעלת חוק השמירה; אישור קריטריונים לתמיכות המועצה; אישור חלוקת תמיכות 2016; סטטוס סקר נכסים; אישור נוהל חיובי ריבית; אישור צו המסים וחריגים ל 2017; אישור תקציבי ועדים מקומיים; דיווח תוצאות 2015 חברות הבת; מינוי רשם נכסים; אישור תב"רים;

תב"רים שאושרו במליאה יוני 2016

03/04/2016 04/2016 אישור פרוטוקול 03/2016; דיווחים: מכרז דודאים, תב"ע דודאים, יציאה למכרז מנהל אגף חינוך, החלפת נציג תאשור במליאה, אתר חדש לבני שמעון, שינוי יעד כספים בתקציב 2015; אישור מועמדותו של זבולון כלפא לנציג בוועדת הערר המחוזית מחוז דרום לפי חוק התכנון ובניה; סקירה על פעילות מועצת התלמידים והנוער; דיווח על התקדמות פרויקט הבינוי במבואות הנגב; הצגה ואישור ההצעה לתהליך אסטרטגי במועצה לעדכון החזון היעדים ותכנית העבודה ל-2016; אישור תב"רים
07/02/2016 02/2016 אישור פרוטוקול 01/2016, דיווחים: אירוע הדקירה, אישור גביית אגרה לפי חוק העזר לשמירה, אישור דירקטור לחשמל ירוק, הצגת מערך התחבורה הציבורית של "דן דרום", הצגה ודיון בממצאי סקר התושבים, אישור גיוס מנהלת לשכה ועוזר לראש המועצה במשרות אמון, אישור המועצה לקבל ערבות מבנק לאומי ולשעבד את ניירות הערך עד 10 מיליון – בגין ערבות לרמ"י, אישור פתיחת חשבון בנק לטובת כספי מפעל הפיס לפי תיקון 50 בחוק יסודות
17/01/2016 01/2016 אישור פרוטוקולים : 12/015 ו- 13/015, דיווחים: כוכבי המדבר, עדכון שכר בכירים גזברית ומנכ"לית

פרוטוקולים משנים קודמות

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
31/12/2015 10/2015 אישור פרוטוקול 9/2015, דיווחים: בקשה להעלאת ארנונה, מינוי דירקטור לחכ"ל, אישור הארכת מועד הגבייה, ועד
08/11/2015 09/2015 אישור פרוטוקול 8/2015, דיווחים: המצב הבטחוני, תב"ע דודאים, דו"חות חברות בנות, שינוי תקנון עמותת שקמה בשור
 11/10/2015 08/2015  אישור פרוטוקול 7/2015, דיווחים: המצב הבטחוני, חוק השמירה, התייעלות ארגונית, דיווח מאזני חברות הבת
 06/09/2015 07/2015  אישור פרוטוקול 6/2015, דיווחים: פרידה מאבי הלר, הממונה על המחוז, דיווח על השריפה בבית המועצה, מינוי חברי ועדת ערר ארנונה, הסכם בני שמעון – רהט
 05/07/2015  07/2015 אישור פרוטוקול 6/2015, דיווחים: החלפת נציגי מליאה, פסק דין בנוגע למע"מ דודאים, אישור תקציב ועד מקומי דביר, דיווח על פעילות המוקד, דו"ח תלונות הציבור
 21/06/2015 06/2015 אישור פרוטוקול 5/2015, דיווחים: הלפת נציגי מליאה, הסכם רהט-בני שמעון, פירוט מימון מבואות הנגב, העברת דרור קרואני ועידו רובינשטיין לחכ"ל
 17/05/2015 05/2015  אישור פרוטוקול 4/2015, דיווחים: מהלך התייעלות כלכלית למועצה. אישור שינויי תקציב, תקנון חברת "חשמל ירוק", תקציבי ועדים מקומיים, מדיניות העלאת ארנונה
 12/04/2015  04/2015 אישור פרוטוקול 3/2015, עדכון לגבי מע"מ דודאים, קמפוס מבואות הנגב – אישור העברת 7 מיליון ש"ח לטובת הפרויקט
 01/02/2015 03/2015  אישור פרוטוקול 2/2015, דיווחים, המלצת ועדת השמות של אזה"ת עידן הנגב לקביעת רחובות, כיכרות ושצ"פים, רפורמה ברישוי עסקים, תיקון לחוק העזר להסדרת השמירה, תמיכה בבתי עלמין, עדכון תקציב

מפת רחובות עידן הנגב

המלצת ועדת השמות לרחובות בעידן הנגב

מדיניות רישוי עסקים

01/02/2015 02/2015 הצגת עבודת מבקרת הפנים במועצה ודו"ח הביקורת 2013/14
25/01/2015 13/2014 אישור פרוטוקול 12/14, דיווחים: אישור ניר זמיר כנציג ציבור לדירקטוריון עידן הנגב, סדנה לסיכום השנה בהנחיית תמר – נציגת כרמים במליאה
04/01/2015  12/2014 אישור פרוטוקול 11/12, דיווחים, עדכון תעריפי ארנונה, עדכון תקציב סופי 2014, מליאה 13/14, סגירת תב"רים
02/11/2014 11/2014 אישור פרוטוקול 10/2014, דיווחים, אישור תקנון פארק חצרים, פרוטוקול אסיפת חברת "חשמל ירוק", דו"ח ביקורת
05/10/2014 10/2014  אישור פרוטוקול 9/2014, דיווחים, תכנית עבודה 2015, אישור תב"רים
07/09/2014 09/2014 אישור פרוטוקול 8/2014, דיווחים, הצגת מחלקת הדת, דו"ח פניות הציבור, עדכון ודיון לגבי הכוונה להשכיר את דודאים לחברה הכלכלית, דיווח על מאזני חברות הבת, אשכול נגב מערבי
10/08/2014 08/2014 אישור פרוטוקול 7/2014, דיווחים, עדכון תקציב, ועדת גבולות, אישור תב"רים
29/06/2014 07/2014 אישור פרוטוקול 6/14, אישור שינויים במכרז 1/2014
01/06/2014 06/2014 אישור פרוטוקול 5/2014, דיווחים, עדכון תקציב מבואות הנגב, אישור צו המיסים 2015 ובקשה חריגה מועצה, תבחינים לתמיכות, תמיכות המועצה, אישור תקציבי ועדים מקומיים, אישור תב"רים

תברים 6.2014

 08/05/2014 05/2014  אישור פרוטוקול 4/14, הצגת נושא הסכם הגג לצמיחה דמוגרפית ודיון במליאה, הצגת נושא הפיקוח על הבנייה
 22/04/2014 04/2014 אישור פרוטוקול 3/14, דיווחים, אישור ועדת ביקורת שובל, דיווח על ניהול כספי המועצה בתיקי השקעות, דיווח ודיון על פעילות העמותה למען הקשיש, הצגת דו"ח גבייה 2013, אישור תב"רים

תברים 04.2014

02/03/2014 03/2014 אישור פרוטוקול 2/14, דיווחים: מבואות הנגב, ועדת חינוך, רשותית, הצגת מועצת הנוער, אישור הסכם עם עיריית באר שבע להקמת חברה משותפת, פעילות ודגשים במחלקות, אישור נציג מליאה בועדת השקעות
14/02/2014 02/2014 אישור פרוטוקול 1/14, דיווחים: מינוי טובי שור למ"מ ראש המועצה, פתיחת חשבונות בנק, מינוי יו"ר לועדת המכרזים, אישור ועדת ביקורת בית קמה, אישור תב"רים

תברים 2.2014

06/01/2014 01/2014 דברי סיכום למליאה היוצאת, הצהרת אמונים של חברי המועצה, בחירת סגנים לראש המועצה, דברים בשם החברים החדשים במליאה, בחירת ועדות המועצה

ועדות המליאה 01.2014

03/11/2013 15/2013

16/2013

15/2013: פרוטוקול מליאה מיוחדת – הצגת דו"ח ביקורת

16/2013: פרוטוקול מליאת מועצה: אישור תבחיני ועדת הקצאות; צו המיסים; אישור תב"ע יחדיו; אישור תב"רים

 06/10/2013 14/2013 אישור פרוטוקול 12/2013; דיווחים; פרדה מעדו והכרות עם מנהל בית הספר החדש; אישור נסיעה לחו"ל; דו"ח והצגת מאזנים של החברות בנות; הצגה ודיון במודל העבודה של החינוך החברתי; דיון בהמלצת ההנהלה על בקשת חצרים לדיון חוזר בנושא תמיכה במיגון הישובים
01/09/2013 13/2013 אישור פרוטוקול 12/2013; דיווחים; הצעת החלטה לגבי המודד; עדכון תקציב 2013; קידום מימון תקציב טוטו למרכז ספורט יחדיו; תקציב ועד מקומי שובל 2011,2012,2013
29/07/2013 12/2013 אישור פרוטוקול 10-11/2013; אשרור ועדת הבחירות; אשרור נחיצות משרה מ.מ רישוי מחלקת הנדסה;

תברים 07.2013

 07/07/2013 11/2013

10/2013

11/2013: הצגת דו"ח הביקורת השנתי

10/2013 אישור פרוטוקול 9/2013; דיווחים; שינוי כתב מינוי וטרינר המועצה; הצעה לשימושים בתב"ר המיגון – תוכנית תמי"ר; הצעה לשינוי החלוקה של הפר קפיטה; תמצית דו"ח תלונות הציבור

 02/062013 09/2013 אישור פרוטוקול 8/2013; דיווחים; אישור תקציב הוועדים: חצרים, להב, בית קמה, כרמים, דביר, גבעות בר; אישור פתיחת חשבונות עזר ייעודיים בבנק דקסיה כדלהלן; אישור תברי"ם (חלוקת היטל השבחה, שיקום תאים ה-ז דודאים, תב"ר שיפוצי קיץ מבואות הנגב); אישור תבחינים לתמיכות

תברים 6.2013

06/05/2031 05/2013 אישור פרוטוקול 04/13; דיווחים; אישור תברי"ם; המחלקה המוניציפאלית

תברים 05.2013

 07/04/2013 04/2013 אישור פרוטוקול 3/2013; דיווחים; הצגת דו"ח ביצוע 0210 של חברת מגע"ר; הקמת מחלקה חקלאית במועצה;מבנה המחלקה המוניציפאלית הצגת הנושא
03/03/2013 03/2013   אישור פרוטוקולים 1-2/13; דיווחים; שיקום תשתיות בישוב הישן (מצורף מסמך); סיכום שנה של הוועדה לתכנון ובניה; הצגת פעילות מועצת הנוער ודיון; הצגת דו"ח ביקורת התנהלות כספית ומנהל תקין בעמותה קרן בני שמעון; אישור תברי"ם;

שיקום תשתיות בישוב הישן

תברים 03.2013

 03/02/2013 02/2013 02/2013: מליאה מיוחדת בנושא הצגת דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2011 והמלצות ועדת ביקורת בנושא ע"י נירית מבקרת המועצה וועדת ביקורת

01/2013: אישור פרוטוקולים 11/12 ו-12/12; דיווחים; אישור שינוי תקנון עידן הנגב; אישור למינויה של חיותא שטרן למורשת חתימה לטובת הנפקת תעודה אלקטרונית; בקשת המוא"ז בני שמעון להעברת שטחים לרהט;

 29/11/2012 10/2012 אישור פרוטוקול 9/2012; דיווחים; אישור תברי"ם – תכנון אסטרטגי צמיחה לבני שמעון; פתיחת חשבון בבנק דקסיה; הסדרת חשבונות חינוך; בקשה חריגה – ועד מקומי גבעות בר; חשמל ירוק; הקמת מפעל הפרדה ומיון באתר דודאים.

פרוטוקול מאסיפת חכל

הסכם מועצה חכל

02/09/2012 08/2012 אישור פרוטוקול 7/2012; דיווחים; דו"ח תלונות הציבור 2011-12; דו"ח ביקורת שנתי 2011-12; (דו"ח בנושא חכ"ל מבנה וארגון החברה; דו"ח בנושא המחלקה הוטרינרית; דו"ח מוכנות המועצה לשעת חירום); הצגת תוצאות חברת הבת של המועצה ודיון בדו"ח מצב של כל התאגידים הקשורים
19/08/2012 07/2012 אישור פרוטוקול 6/2012; דיווחים; שינוי מיפוי לילדי נבטים לנווה במדבר בחצרים; עדכון תקציב; אישור תקציבי ועדים; מינוי נציגי מועצה בתאגיד עירוני – אישור נציגי המועצה במכון רימון; אישור תב"רים
15/07/2012 06/2012 אישור פרוטוקול 5/2012; הצגת תוכניות עבודה יישוביות ויעדים למועצה לקראת תוכנית עבודה 2013; הסבר על אמנת יחסים ושירות.

יעדי היישובים לשנת 2013

17/06/2012 05/2012 אישור פרוטוקול 4/2012; דיווחים; הגדרת מדיניות לשינוי גבולות עם הרשויות הבדואיות + ועדת גבולות עם לקייה; הצעת על שינוי תחום השיפוט עם לקיה; הצעת החלטה לגבי שריון תקציבי פיתוח לטובת התאמת גני טרום חובה לחינוך חינם; אישור תקציבי הועדים חצרים, דביר, כרמים, להב, משמר הנגב, שומריה וגבעות בר; אישור התמיכות לשנת 2112; אישור התבחינים לשנת 2013.

מסמך המדיניות לקביעת גבולות שיפוט

שינוי תחום השיפוט עם לקייה

שריון תקציבי פיתוח להתאמת מבנים 2013

הצעת תבחינים לתמיכות לשנת 2013

 13/05/2012 04/2012 אישור פרוטוקול 3/2012; אישור תיקון פרוטוקול 2/12; דיווחים; סקירה על פעילות תחום החינוך החברתי במועצה; הצעת ההחלטה בנושא סגירת אזורי הרישום בעל יסודי; הצעה להקמת אולם מרכז ספורט קהילתי במושבי יחדיו; אישור תברי"ם

תיקון פרוטוקול 02/2012

תברים 05.2012

01/04/2012 03/2012 אישור פרוטוקול 2/2012; דיווחים; הצעת החלטה בנושא איזורי רישום בבי"ס על יסודי; תוכנית תברי"ם שנתית 2013/2012
04/03/2012 02/2012 אישור פרוטוקול 1/2012; דיווחים; דו"ח ביצוע גביה 2011; הצעה לשינוי גבולות עם העיר רהט; צו עבירות קנס – אישור החוקים; אישור תברי"ם
22/01/2012 01/2012 אישור פרוטוקול 14/2011; דיווחים; דיון במדיניות הועדה המקומית לתכנון ובנייה; אישור תברי"ם
 20/11/2011 13/2011

12/2011

13/2012: הצגת דו"ח הביקורת

12/2011: אישור פרוטוקול 11/2011; דיווחים; תוכנית עבודה 2011; אישור צו המיסים לשנת 2012; מדיניות ניהול ובקרה על מנות הועדים; אישור הסכם ההפרדות מהוועדה המרחבית שמעונים

 02/10/2011 10/2011 אישור פרוטוקול 09/11; דיווחים; הסדרת גני המשחקים בישובים; תוכנית ארוע ה- 60 למועצה; אמנת יחסים ושרות – הצעה לעקרונות צביעת תקציבי המנה; השר"פ
17/07/2011 09/2011 אישור פרוטוקולים 7-8/2011; דיווחים; אישור המליאה למינוי נטע לי כדירקטורית בחכ"ל; הצטרפות המועצה לעמותת התיירות שקמה בשור (אשכול, שדות נגב ושער הנגב); אישור ההמלצה לתמיכות; הצעה לרכישת חברת "חשמל ירוק:- בהשתתפות נמרוד חלמיש – מהנדס אתר דודאים;
19/06/2011  06/2011 אישור פרוטוקול; דיווחים; דו"ח ביצוע – חברת מגע"ר; קריטריונים לסדרי עדיפויות למשרד החקלאות; ועדה לאיכות הסביבה; אישור ועדת המשנה לתכנון ובניה; אישור תקציב ועדים מקומיים – דביר, להב, חצרים, משמר הנגב, כרמים, שומריה וגבעות בר; אישור תברי"ם;
3/05/2011 05/2011 אישור פרוטוקול; אישור פתיחת חשבון בנק נוסף לניירות ערך אישור פתיחת חשבון בנק נוסף לניירות ערך; אישור המליאה של החזון, היעדים והשלמת השלבים של התהליך האסטרטגי; אישור תקציב הקמת ביה"ס בגבעות בר; אישור תברי"ם

חזון המועצה ויעדים

03/04/2011 05/2011 אישור פרוטוקול 3/2011; דיווחים; אישור חבר ועדת ביקורת ועד מקומי בית קמה; הצגת דו"ח המקורות והשימושים להקמת בית הספר בגבעות בר ומתקניו; אישור תברי"ם; הצגת כח אדם במועצה; הפארק המוטורי בחצרים
06/03/2011 03/2011 אישור פרוטוקולים 1-2/2011; דיווחים; סקירה על פעילות מחלקת החוגים – דיון בסוגיית ההסעות; דיון על מודלים להפעלה בגיל הרך
20/02/2011 02/2011

01/2011

אישור פרוטוקולים 14-15/2010; דיון וקבלת החלטה על אזורי הרישום בבתי הספר היסודיים של המועצה; אישור חברי המליאה לחברי ועדת ביקורת לועד מקומי בית קמה ודביר; אישור פתיחת חשבון בנק בדקסיה ואישור פתיחת חשבון בנק עבור מענק לביה"ס בגבעות בר; אישור צו המיסים 2011; תוכנית עבודה רב שנתית; דיון בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2009 מס’ 3/11
30/12/2010 15/2010 15/2010: תקציב לשנת 2011 כולל קרנות הרשות ותקציב פיתוח ליישובים; אישור תקציב 2011 אישור תב’’רים

תב"רים 12.2010

14/2010: דיווחים; אישור פרוטוקול 13/10; הצגת תוכניות העבודה לשנת 2011 ע"י מנהלי המחלקות; סיכום עדכון תקציב המועצה לשנת 2010 ואישורו

14/11/2010 13/2010 סקירה על פעילות דודאים ועדכון לגבי התקדמות מפעלי המיון; אישור פרוטוקולים 11-12/2010; שינוי החלטות בדבר גביית ארנונה מעסקים בתחום הישוב; הסדר חובות ארנונה ישנים; אישור בקשה חריגה לצו ארנונה 2011; אישור עבודה נוספת לדרור
17/10/2010 12/2010 דיווחים; אישור חברי ועדת הביקורת של הועדים המקומיים; אישור התקשרות ללא מכרז להפעלת קפיטריה במבואות הנגב; דיון בהגדרת ערכי הליבה בבני שמעון – במסגרת הדיון האסטרטגי
05/09/2010 11/2010 אישור פרוטוקול 10/10; דיווחים; הצגת פעילות היישובים ב 2010 + המטרות והיעדים ל- 2011; הצגת פעילות המועצה ב 2010 לפי מחלקות; הצגת המטרות והיעדים ל 2011 לפי מחלקות
15/08/2010 10/2010 אישור פרוטוקול 09/2010; דיווחים; עדכון תקציב 8/2010; הצעת החלטה בדבר האצלת סמכויות לוועד מקומי גבעות בר; נוהל תמיכות ואישור הקריטריונים לתמיכות 2011; ועדת ערר לארנונה; אישור חוק עזר לביטול סעיפי עונשין; אישור תב"רים

נוסח החלטה – מינוי ועדות ערר לארנונה

חוק עזר לביטול סעיפי עונשין

תב"רים 08.2010

 04/07/2010 09/2010 אישור פרוטוקול 06/10; דיווחים; דוח גבייה; דיווח על פעילות תחום הצעירים/המלגאים בשנת 2010; אישור חוק עזר לפינוי פסולת; הסבר ודיון לגבי מדיניות התמיכות במועצה; הצעה לשימושים בתקציב פיתוח 2010 משרד הפנים; אישור תב"רים
28/06/2010 08/2010 אישור חברי מליאת המועצה המאשר תקצוב ההלוואה בגין פתרון קצה מט"ש רהט עבור הישובים גבעות בר ומשמר הנגב
03/06/2010 07/2010 אישור עדכון תחומי השיפוט של מ.א. בני שמעון מול מ.א. לכיש
30/05/2010 06/2010 עדכונים; אישור פרוטקול מליאה מס’ 5/2010; סקירה על מבואות הנגב ואישור תקציב לתוכנית לחדשנות חינוכית; דו"ח ביקורת פנים שנתי; חוק עזר לביוב; אישור תברי"ם; תוכנית הסדנה למליאת המועצה וצוות המטה
25/04/2010 06/2010 דיווחים; אישורי תב"רים; תקציב המועצה לשנת 2010; עדכון תקציב שוטף 2009; תמיכת המועצה במימון חגיגות לציון עשור; דוח הממונה על תלונות הציבור; אישור תקציבי וועדים מקומיים; ביקור המליאה במ.א. גולן; אישור עבודה נוספת לנועה לוין ריצקר כגזברית החכ"ל
21/03/2010 04/2010 אישור פרוטוקולים 2/010 ו- 3/010; דיווחים; סקירה על פעילות המחלקה לשירותים חבריים; אישור תברי"ם; הרמת כוסית לחג הפסח
14/02/2010 03/2010

02/2010

דיון בממצאי דו"ח ביקורת הכספים לשנת 2008; דיווחים; אישור תב"רים; דיון ואישור ההסכם להעברת ניהול מרכז ג’ו אלון למועצה; דיון בהנחות ארנונה 2010 ; תיקון לצו הארנונה 2010; אישור הדרה כמ"מ גזבר המועצה; הצגה ודיון ממצאי סקר התושבים;
17/01/2010 01/2010 דיווחים; אישור תב"רים; דיון והחלטה בהצעה לתהליך האסטרטגי; אישור חברי הדירקטוריון לחברה הכלכלית
31/12/2009 12/2009

11/2009

12/2009: תקציב המועצה: עדכון תקציב 2009; הצגה ואישור תקציב 2010; קרנות הרשות; אישור התבחינים לתמיכות 2010; אישור תברי"ם

11/2009: פתיחה וסקירה על ההתפתחויות בג’ו אלון; פרידה מגילי מולכו; אישור סיום עבודתו של גילי ואישור מינוי מזכיר מועצה; דיווחים; אישור פרוטוקול 10/09; תוכנית עבודה: סיכום 2009; יעדים מרכזיים ל- 2010

29/11/2009 10/2009 אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מספר 09/09; דיווחים; אישור צו המיסים ל- 2010; הסכם להסדרת השותפות במעברים; הצגת הדו"ח הכספי קרן בני שמעון; דו"ח על התקדמות תכנון מפעל המיון וההפרדה דודאים; אישור הקמת חברה לניהול איזור התעסוקה עידן הנגב; אישור זכויות חתימה
10/10/2009 09/2009 דיווחים; עדכון תעריפי חוק עזר לתעריפי ביוב; בקשה להעברת שטח נוסף להרחבת הטראבין; מלגות לסטודנטים במועצה; הפעלת ועדת החינוך הרשותית – מסמך עקרונות; סיור מקצועי בחו"ל – דודאים; תברי"ם
16/09/2009 08/2009 הצגת סיכום קצר של שנת 2009 ויעדים מרכזיים לשנת 2010 ע"י הישובים; הגדרת יעדים מרכזיים של מחלקות ואגפי המועצה לשנת 2010