נוהל הנחות לחוגי ילדים ונוער תשע"ח

       

 1. הנחות לתושבים ניתנות לפעילויות ותחומים שהמועצה מפעילה באופן ישיר בלבד
  (פעילויות או מסגרות שמופעלות ע"י הישובים ו/או גופים חיצוניים אינן זכאיות בהנחת מועצה).
 2. זכאות להנחה (מעבר לסבסוד המועצה) תקבע על-פי מבחן הכנסה, בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה.
 3. לצורך קבלת הזכאות יש להגיש בקשה מסודרת, בצרוף כל המסמכים הנדרשים ובמועד שנקבע.
 4. קבלת הזכאות להנחה תותנה בהסדרת התשלום ותחושב רק אחרי רישום.
 5. זכאות להנחה תקפה רק לשנת הפעילות השוטפת.
 6. ועדת הנחות של המועצה תדון במקרים חריגים ו/או בערעורים שיוגשו.

 

פעילויות הכלולות בנוהל ההנחות:

 1. מנויים שנתיים לילדים ונוער.
 2. המרכז החברתי במבואות הנגב.
 3. חוגים לילדים ונוער.
 4. אולפן למחול חצרים.

 

מועדי בקשת ההנחות: בקשות להנחות יוגשו לא יאוחר מיום 15/12/2017.

 

הגשת בקשות להנחה:

בקשה להנחה יש להגיש אך ורק על גבי  טופס בקשה להנחה.
הטופס נמצא כאן וכן ניתן לקבל אותו באמצעות פנייה טלפונית לעומר בטל' 08-9911736.

יבדקו פניות שהגיעו במועד וצורפו כל המסמכים הדרושים (פירוט ע"ג טופס הבקשה),יש לוודא את הגעת הטפסים לעומר בטל' 08-9911736

 

הנחות בגין מספר הילדים:

 1. הנחה בגין מספר הילדים במשפחה תינתן באופן אוטומטי לחוג אחד לילד שני – 5%, לחוג אחד לילד שלישי ומעלה – 10%.(הנחה תינתן למשלמים מראש לכל השנה)
 2. אין כפל הנחות! משפחה שזכאית להנחה על-פי מבחן הכנסה, לא תקבל הנחה נוספת בגין מספר הילדים.
 3. הנחה למשתתף לשנה לא תעלה על 50% ממחיר החוג, עד 900 ₪ לשנה עבור חוג אחד בלבד.
 4. המרכז החברתי יבדק לגופו של עניין ולא יחשב במניין החוגים.

 

הנחיות להגשת בקשה להנחה – תשע"ח

נוהל ההנחות במועצה חל על הפעילויות הבאות:  מנויים שנתיים לתיאטרון לילדים, נוער ומבוגרים, חוגים לילדים ונוער, מרכז החברתי.

   מועדים לבקשת הנחות:

 • בקשות להנחה למנויים, סדנאות וחוגי פנאי וספורט יוגשו לא יאוחר מיום 15/12/2017

בקשות שיגיעו לאחר המועד שנקבע לא יטופלו!

   אפשרויות הגשת הבקשה:

 1. בדואר – לעומר אורן מנהלת אדמיניסטרטיבית מחלקת ספורט וחוגים במועצה האזורית בני שמעון ד.נ.הנגב 8532400
 2. בפקס – 08-9915837. (נא לתאם שליחת הטפסים עם עומר על מנת לשמור על דיסקרטיות)
 3. בדוא"ל – omero@bns.org.il
 4. מסירה ידנית במעטפה סגורה לידי אחד מעובדי מחלקת ספורט וחוגים.

בכל דרך של העברת הטפסים, חלה חובה מלאה על השולח לוודא בטל' 9911736 שהטפסים הגיעו למשרדי המועצה ולקבל על כך אישור.

 

את הטופס יש  למלא ולשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים:

אישורים מתאימים להוכחת הזכאות לגבי שני בני הזוג

 • צילום תעודת זהות + ספח (אם הוגשו אישורים בשנה האחרונה, במסגרת בקשה להנחה או למחלקה לשירותים חברתיים, אין צורך להגיש שוב, אך יש לציין זאת).
 • תדפיס עו"ש של שלושת החודשים האחרונים מהבנק.
 • עובדים שכירים –  שלושה תלושי שכר אחרונים של כל אחד משני הזוג.
 • עובדים עצמאיים –  טופס שומה אחרון של מס הכנסה, בצירוף הצהרה  על הכנסה חודשית של העובד.
 • גמלאים – אישור על גובה הפנסיה ו/או ביטוח לאומי (קצבת שאירים, זקנה וכד').  פנסיונר העובד עבודה נוספת, חייב להמציא אישורים על עבודתו.
 • העדר הכנסות –  אישורים מתאימים מפקיד שומה/ביטוח לאומי.
 • מקורות הכנסה נוספים – אם יש מקור הכנסה נוסף, יש לצרף אישורים מתאימים (ביטוח לאומי, קצבת נכות, תשלומים מחו"ל, פיצויים, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, תמיכות, מלגות וכו').

 אנו מקווים שנוהל זה יאפשר למספר רב יותר של תושבים לקחת חלק בפעילויות הפנאי של אגפי החינוף התרבות והספורט.

 

ליחצו כאן להורדת טופס בקשת הנחה עבור פעילויות אגף הקהילה