על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח – 2008, ב-2.5.2021
מינתה המועצה את מבקר המועצה רו"ח רועי זילברמן לממונה על תלונות הציבור.

הממונה משמש כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה
על המועצה והגופים הנתונים לביקורתו של מבקר המועצה.
תפקידו לברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות
במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.

תלונות הציבור משמשות אמצעי חשוב לקבלת משוב על איכות הניהול, הביצוע ורמת השירות לציבור, מהוות כלי בסיסי לבקרה על איכותו ובכך מאפשרות לנו כארגון לשפר את תפקודם של הגורמים בכל תחומי העשייה.

תלונות יש להגיש על פי סעיף 6 בחוק הרשויות המקומיות:

"תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין
והמסייע לבירור יעיל של התלונה".

אישור קבלת מכתב התלונה יישלח עם קבלתו, תשובה תשלח תוך 21 יום. במקרים חריגים – במידה ולא הסתיימה הבדיקה תוך 21 יום, יישלח מכתב עדכון עם צפי לתאריך סיום הבדיקה.

ממונה תלונות הציבור מחוייב לשמור על סודיות מגיש התלונה בהתאם לסעיף 4 בחוק.

נוהל העבודה – מידע לתושב

לפניות: [email protected]

חוק הרשויות המקומיות , ממונה על תלונות הציבור