מכרז להקמת מבנה חברת עידן הנגב

עידן הנגב פארק התעסוקה המשותף – רהט, בני שמעון ולהבים מזמינה בזאת מתן הצעות להקמת מבנה חברת עידן הנגב

בשטח אזה"ת כמפורט במסמכי מכרז 1/2018. 

את פרטי המכרז ניתן להוריד באתר האינטרנט של עידן הנגב בכתובתwww.idnh.co.il  מעמוד המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון: 08-9915870 או בדוא"ל  anat@bns.org.il

כרז להקמת מבנה חברת עידן הנגב