ביקורת פנים ותלונות הציבור

רינת כהן
ממונה (זמנית) על תלונות הציבור

הביקורת הפנימית במועצה מבוצעת על ידי מבקר פנים בתיאום ובסיוע של ועדת ביקורת ומתנהלת בהתאם ל"צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958" ובהתאם ל"חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992".

מבקר.ת הפנים מבצע.ת בחינה והערכה בלתי תלויה לפעולות המועצה, נושאי משרה וממלאי התפקידים השונים ולקבוע האם פעולות אלה תקינות מבחינת החוק,
נעשו בידי בעלי הסמכות ובשמירה על מנהל תקין, טוהר המידות, יעילות, חסכון, אפקטיביות (מועילות).
כן נבדק האם מקיימים כללי מנהל תקין בהשגת היעדים התואמים את המטרות שהוצבו במועצה והמשרתים את כלל הציבור, בהתאם לנורמות ולתקנים שנקבעו.

במועצה קיימת תוכנית עבודה רב-שנתית ושנתית של הביקורת הפנימית, הנקבעות ע"י מבקר המועצה לפי הערכת גורמי הסיכון הקיימים תוך התמקדות בנושאי הליבה של המועצה. כמו כן מתבצעת ביקורת מעקב על יישום ותיקון הליקויים שהוערו בדו"חות הביקורת של מבקר המועצה, רואה חשבון מטעם משרד הפנים ומבקר המדינה. בנוסף, מבקר המועצה נותן תמיכה מקצועית לועדות הביקורת בועדים המקומיים.