ועדת ההיגוי לבחינת מודל יום חינוך ארוך – סיכום מיפגש ראשון

 

ביום שני, 13/11/17 התכנס צוות ועדת היגוי לבחינת מודל יום החינוך הארוך לראשונה. סיגל מורן, ראשת המועצה פתחה את המושב בבקשה מצוות ההיגוי לראות את טובת כלל ילדי המועצה לאור עקרונות עבודה שיוגדרו על ידי הצוות לאורך התהליך. לאחריה הציג אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך, את ארבעת שלבי התהליך: שלב א' – מפגשי למידה בבתי הספר וביישובים לבחינת ההצלחות והקשיים במודל הנוכחי. שלב ב' – מפגשי הקשבה ביישובי המועצה בהשתתפו נציגי היישוב וההורים. שלב ג' – גיבוש חלופות ועיבודן על ידי צוות ההיגוי. שלב ד' – גיבוש המלצה למליאת המועצה שתתקיים בתאריך 4.3.18.

המשתתפים נחשפו למודל החינוך הרשותי כאידיאל מחשבתי לקראת התחלת התהליך (מודל "אני בעצמי" – "אתה חשוב" – "אנחנו ביחד") ולאחר מכן עסקו בעבודה בקבוצות כפעילות מגבשת ובחידוד עקרונות העבודה שילוו את הצוות ביצירת מודל העבודה לשעות הצהריים במועצה.

עקרונות ראשוניים שעלו במפגש: טובת הילד בתוך המסגרות, הנגשת תכני העשרה לכל ילד, חופש בחירה, מימוש עצמי – הקשבה לצרכים אינדיבידואליים, חוויה משמעותית איכותית, גיבוש גרעין קבוצת השתייכות יישובית, מענה ערכי, מתן שיווין הזדמנויות חופש בחירה ומימוש עצמי. המודל שיגובש בסיום התהליך ישאף לכלול בתוכו מינון אידאלי של עקרונות אלו.