ממליאת המועצה

מליאת אוקטובר 2017

בפתח הישיבה של מליאת המועצה לחודש אוקטובר, שהתקיימה ביום ראשון, 15.10.2017, דיווחה סיגל מורן, ראשת המועצה, כי ביום ראשון, 15.10.2017, החל המנהל החדש של אתר "דודאים", ניר בר דוד מקיבוץ להב, בחפיפה וב-2 לנובמבר הוא ייכנס לתפקידו. "צוות מצומצם מטעם המליאה, שחבריו הם דורון יונאי וטובי שור, מטפל במכרז לגיוס שותף לאתר 'דודאים'", דיווחה סיגל. "אני מקווה שהמכרז יפורסם בתחילת נובמבר." לסיום הודיעה סיגל כי בשבוע שבין 29.10 ל-29.10 היא נוסעת לגרמניה במסגרת משלחת של ראשי רשויות מהדרום מטעם קרן "מיראז'", לסיור ולמידה בנושא שיתוף פעולה אזורי. טובי שור, סגן ראש המועצה, ימלא את מקומה בהיעדרה.

במרכז ישיבת המליאה עמד דו"ח הביקורת השנתי של משרד הפנים. מבקרת המועצה, נירית שרייבר שופר, הציגה בשם חברי ועדת הביקורת: אדי תורג'מן (תאשור), סיני פסל (משמר הנגב) וגוגי יצחקי (כרמים), את המלצותיה של הוועדה בנוגע להערות המופיעות בדו"ח. ההערה הראשונה התייחסה לתשלום מקדמות על חשבון תמיכה למוסדות ציבור בסך 40 אלף ש"ח שלא על פי ההנחיות והנוהל וללא המסמכים הנדרשים. מהבירור שערכה ועדת הביקורת עולה, כי מדובר בסכום שהועבר לעמותת ותיקי בני שמעון, אשר חרגה מתקציבה השנתי. ועדת הביקורת המליצה להקפיד בעתיד על הוראות משרד הפנים בנושא. הערה שנייה עסקה בדו"ח הכספי לשנת 2015 של גוף הקשור לרשות, אשר לא הובא לדיון במועצה, כנדרש. ועדת הביקורת קיבלה את הסבריה גזברית המועצה, נועה לוין ריצ'קר, כי הנושא תוקן. שתי ההערות האחרונות עסקו בוועדת ההשקעות של המועצה. על פי ממצאי הדו"ח, ועדת ההשקעות התכנסה רק פעם אחת בשנת 2016 ולא נמצא פרוטוקול ההתכנסות. כמו כן, לא נמצא תיעוד להעברת 16 מיליון ש"ח מכספי הרשות לגוף חיצוני המנהל את תיק ההשקעות. ועדת הביקורת המליצה למליאה כי ועדת ההשקעות תתכנס מספר רב יותר של פעמים והוועדה תקפיד על תיעוד ישיבותיה. הוועדה גם קיבלה את הסברה של הגזברית, כי התיעוד להעברת הכסף נמצא לאחר תום הביקורת ואת התחייבותה להציג למליאה 'דו"ח רבעוני של השקעות המועצה לצורכי מעקב.

"תהליך הביקורת של משרד הפנים הוא ארוך ומתיש ונועה משקיעה בו שעות ארוכות", אמרה סיגל מורן. "עבודתן של ועדת הביקורת ומבקרת המועצה היא עבודה חשובה ומשמעותית עבור המועצה. אני רוצה להודות לנועה, שעומדת בתהליך הזה בגבורה ובסבלנות." חברי המליאה הביעו את הערכתם על המספר המצומצם של הערות שהופיעו בדו"ח ועל ההתייחסות העניינית של גזברית המועצה, שפעלה מייד לתקן את הדרוש תיקון.

מבקרת המועצה הציגה למליאה גם את הדו"ח השנתי של תלונות הציבור. השנה טיפלה נירית ב-22 תלונות בנושאים שונים ומגוונים. "בתחילת תפקידי היו מגיעות אלי תלונות על כלבים משוטטים ומשאיות אשפה שלא הגיעו. עכשיו התושבים כבר יודעים לפנות למוקד. אני עוקבת אחר כל תלונה שמגיעה אלי, אבל כל עוד היא מטופלת במחלקה הרלוונטית, אינני מטפלת בה בעצמי. בדרך כלל הדברים נפתרים במחלקות או באמצעות המוקד."

המליאה אישרה את טווח השכר על-פי  החוזר החדש של משרד הפנים בנוגע לשכר הבכירים ברשויות המקומיות. לפי החוזר, יוכלו כל מנכ"לי הרשויות המקומיות, ללא קשר לגודלן, לקבל עד 100% משכר הבכירים, מהנדס רשות יוכל לקבל עד  95% משכר הבכירים וגזברים ומבקרים יוכלו לקבל עד  90% משכר הבכירים.

לאור חזרתה לפעילות של החטיבה להתיישבות, לאחר כשנתיים של קיפאון עקב דו"ח של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וההסכם החדש שנחתם עם החטיבה, הובאו בפני המליאה לאישור ההוצאות שיוגשו לחטיבה להתיישבות בגין "חברה וקליטה": חשבוניות לשנת התקציב 2017 בעבור יועצים לבינוי קהילתי שפעלו ביישובים, סקר התושבים של המועצה ויצירת תחזיות אוכלוסייה למועצה. בנוסף לכך, אישרה המליאה את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית ושל מכון "רימון" (מרכז ג'ו אלון).